Renault Midlum WUKO SCK-3z for collecting liquid waste fro na sprzedaż z Polski, Niwy 8

Cena bez VAT
198 600 PLN
44 200 EUR
Cena bez VAT
198 600 PLN
44 200 EUR
Filmy z Renault Midlum WUKO SCK-3z for collecting liquid waste fro

PODSTAWOWE INFORMACJE

Grupa produktówMaszyny komunalne
Marka / modelRenault Midlum WUKO SCK-3z for collecting liquid waste fro
Rok produkcji2003
LokalizacjaNiwy 8
Kraj
Polska
Mascus IDDE95EB59

CENA

Wybierz walutę
Cena bez VAT198 600 PLN  (44 200 EUR)
VAT (23%)45 678 PLN
Cena z VAT244 278 PLN  (54 366 EUR)

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nr ew. wew.ZV25823
Dodatkowe informacjeIn connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

Renault Midlum WUKO SCK-3z for collecting liquid waste from separators

Year of production 2003
Mileage 483000
Two-chamber tank with a volume of 7000 dm3 divided into:
- clean water chamber - 4000 dm3,
- sediment and dirty water - 3000 dm3.
Possibility to combine tanks into one

... special car for cleaning the sewage system is designed for:
- cleaning channels with diameters from 50 to 800 mm using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and discharge system,
- removing impurities and sediments from street inlets and sewage manholes, pumping out water from flooded basements, deep pits, various types of tanks,
- washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.

Vacuum pump - compressor, type: RLK 6.2
max expenditure: 500 m3 / h,
- max vacuum: 0.095 MPa,

High pressure pump URACA KD 716-G
flow rate: up to 315 l / min at a pressure of 170 bar

Equipment
Hydraulically driven compressor.
Telescopic boom hydraulically extended and lifted
Large winch hose length 120m (dn = 25mm).
Small winch hose length 60m (dn = 13mm).
Webasto - barrel parking heater, winter operation possible

The high-pressure water system with a plunger pump works with various types of cleaning nozzles and special heads as well as a water gun, using a stream of water with a sufficiently high pressure. The system is designed to work in sub-zero temperatures down to -150C and has the ability to remove water by blowing out its remains.
The suction-pressure system with the suction-pressure pump (compressor) works with the boom and the lower suction valve, using suction hoses.
A two-chamber tank with a division into a clean water chamber and a sediment chamber, with the possibility of using the entire volume of the clean water tank, after opening the valve connecting both chambers.
The sludge tank has a bottom that can be opened and closed as well as hydraulically locked.
The sludge tank is emptied by means of a piston connected to the bottom while it is being opened.
Large winch, hydraulically driven, with smooth regulation of rotational speed, tilted within a radius of 1250 mm and a swing angle of 180 degrees. The winch is equipped with a high-pressure hose with a hydraulic system supporting the laying of the hose during its winding and a hose extension counter.
A small winch, hydraulically driven, with smooth speed regulation, with a high-pressure hose.

A car in a sensational technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48661615124 (POL)

CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements
Renault Midlum WUKO SCK-3z do zbierania odpadów płynnych separatorów

Rok produkcji 2003
Przebieg 483000
Dwukomorowy zbiornik o objętości - 7000 dm3z podziałem na:
- komorę wody czystej - 4000 dm3,
- osadu i wody brudnej - 3000 dm3.
Możliwość połączenia zbiorników w jeden

... specjalny do czyszczenia kanalizacji przeznaczony jest do:
- czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 800mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
-usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych, wypompowywania wody z zalanych piwnic, głębokich dołów, różnego rodzaju zbiorników,
- mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.

Pompa próżniowa - kompresor typ: RLK 6.2
wydatek max: 500 m3/h,
- podciśnienie max: 0,095 MPa,

Pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716-G
wydatek: do 315 l/min przy ciśnieniu 170 bar

Wyposażenie
Kompresor napędzany hydraulicznie.
Wysięgnik teleskopowy wysuwany i podnoszony hydraulicznie
Długość węża wciągarki dużej 120m (dn= 25mm).
Długość węża wciągarki małej 60m (dn=13mm).
Webasto – ogrzewanie postojowe beczki możliwość pracy w zimę

Wysokociśnieniowy układ wodny z pompą nurnikową pracuje z różnego rodzaju dyszami czyszczącymi i głowicami specjalnymi oraz pistoletem wodnym, wykorzystując strumień wody o odpowiednio wysokim ciśnieniu. Układ przystosowany jest do pracy w temperaturach ujemnych do -150C oraz posiada możliwość usunięcia wody, wydmuchem jej resztek.
Układ ssąco - tłoczący z pompą ssąco - tłoczącą (kompresorem) pracuje z wysięgnikiem i zaworem dolnego ssania, z wykorzystaniem węży ssawnych.
Dwukomorowy zbiornik z podziałem na komorę wody czystej i komorę osadu, z możliwością wykorzystania całej objętości zbiornika na wodę czystą, po otwarciu zaworu łączącego obie komory.
Zbiornik osadu posiada dennicę otwieraną i zamykaną oraz ryglowaną hydraulicznie.
Opróżnianie zbiornika osadu odbywa się za pomocą tłoka połączonego z dennicą, w trakcie jej otwierania.
Wciągarka duża napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkości obrotowej, odchylana w promieniu 1250mm i kącie wychylenia 180 stopni. Wciągarka wyposażona w wąż wysokociśnieniowy wraz z systemem hydraulicznego wspomagania układania węża w czasie jego nawijania oraz licznik wysuwu węża.
Wciągarka mała napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkości obrotowej, z wężem wysokociśnieniowym.

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48661615124 (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

Renault Midlum WUKO SCK-3z для сбора жидких отходов из сепараторов

Год выпуска 2003
Пробег 483000
Двухкамерный резервуар объемом 7000 дм3 разделен на:
- камера чистой воды - 4000 дм3,
- осадок и грязная вода - 3000 дм3.
Возможность объединения танков в один

... машина для очистки канализации предназначена для:
- очистка каналов диаметром от 50 до 800 мм с использованием системы водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и выгрузки,
- очистка уличных водозаборов и канализационных люков от примесей и отложений, откачка воды из затопленных подвалов, глубоких ям, емкостей различного типа,
- мытье фасада и небольших наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.

Вакуумный насос - компрессор, тип: РЛК 6.2
макс расход: 500 м3 / ч,
- максимальный вакуум: 0,095 МПа,

Насос высокого давления URACA KD 716-G
расход: до 315 л / мин при давлении 170 бар

Оборудование
Компрессор с гидравлическим приводом.
Телескопическая стрела выдвигается и поднимается гидравлически
Длина шланга большой лебедки 120м (dn = 25мм).
Длина шланга малой лебедки 60м (dn = 13мм).
Webasto - бочковой стояночный отопитель, возможна зимняя эксплуатация

Водяная система высокого давления с плунжерным насосом работает с различными типами чистящих форсунок и специальных головок, а также с водяным пистолетом, использующим струю воды с достаточно высоким давлением. Система предназначена для работы при минусовых температурах до -150 ° C и имеет возможность удалять воду путем выдувания ее остатков.
Система нагнетания с нагнетательным насосом (компрессором) работает со стрелой и нижним всасывающим клапаном, с использованием всасывающих шлангов.
Бак двухкамерный с разделением на камеру чистой воды и камеру отстойника, с возможностью использования всего объема бака чистой воды после открытия клапана, соединяющего обе камеры.
Шламовый резервуар имеет дно, которое можно открывать и закрывать, а также гидравлически запирать.
Отстойник опорожняется с помощью поршня, соединенного с днищем, когда он открывается.
Большая лебедка с гидравлическим приводом, с плавным регулированием скорости вращения, наклоняется в пределах радиуса 1250 мм и углом поворота 180 градусов. Лебедка оснащена шлангом высокого давления с гидросистемой, поддерживающей укладку шланга при его намотке, и счетчиком удлинения шланга.
Небольшая лебедка с гидравлическим приводом, плавной регулировкой скорости, со шлангом высокого давления.

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
+48661615124 (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление представляет собой только коммерческую информацию и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за ошибки или устаревшую рекламу.
TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
 • +48 ...POKAŻ
  Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
 • WhatsApp
  +48 697070670
Wyślij email

Dane sprzedawcy

 • WIKTOR FURMANEK

  TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu:
  • WhatsApp
   +48 697070670
  • Niwy 8, 26-021 Daleszyce, Polska

Firma

TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.

2
LAT(A) AKTYWNOŚCI NA MASCUS
Branże pokrewne
MarkaLiczba ogłoszeń z Polski
John Deere1241
Stiga357
Kubota220
Husqvarna210
Toro160

Na Internetowej giełdzie używanych maszyn i ciężkiego sprzętu Mascus.pl, dostępne jest aktualne ogłoszenie Renault Midlum WUKO SCK-3z for collecting liquid waste fro z kategorii maszyny komunalne, rok produkcji 2003 r. z miasta: Niwy 8, Polska. Możesz kupić teraz tę maszynę za: 198 600 zł. Dane szczegółowe - Nr ew. wew.: ZV25823