Mitsubishi CANTER RSP odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY na sprzedaż z Polski, Niwy 8

Cena bez VAT
428 424 PLN
95 500 EUR
Cena bez VAT
428 424 PLN
95 500 EUR
Filmy z Mitsubishi CANTER RSP odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Grupa produktówMaszyny komunalne
Marka / modelMitsubishi CANTER RSP odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY
Rok produkcji2010
LokalizacjaNiwy 8
Kraj
Polska
Mascus ID7B2A83DB

CENA

Wybierz walutę
Cena bez VAT428 424 PLN  (95 500 EUR)
VAT (23%)98 538 PLN
Cena z VAT526 962 PLN  (117 465 EUR)

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nr ew. wew.TU23556
Klasa emisjiEuro 5
Dodatkowe informacjeIn connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information

MITSUBISHI CANTER Vacuum Cleaner Suction Excavator Powders CITY SAUGER ESE 7.5-H

an excavator suction loose materials

Year of production 2010
Mileage 37 400 km

... drive system.
Volume flow 11300 m3 / h max.
Vacuum 14.855 Pa
Container cyclone separator 1.1 m³
Side discharge container tilting
Compressed air installation 2.2 m3 / min, 7 bar,
Filter system 22 filters
PLC control and radio remote control
Suction depth 10 m
Suction distance 30 m

RSP City 7.5 is optimally used on construction sites in the area of ​​pavements, narrow streets and marketplaces in the city center. Due to the low tare weight, even pedestrian zones can be negotiated without damage.
The city vacuum cleaner has a telescopic hose holder with a maximum reach of 3.55 m and a range of movement of 180 degrees.
The 150 mm diameter suction hose is made of particularly strong abrasion
made of solid material. Thanks to the 1.1 m³ collector's side hinged collection bin, the spoil can be dumped directly into a large sack.

It is used for industrial cleaning, with a suction excavator it is possible to remove large amounts of materials deposited in silos, tanks and halls.
It is applicable in the following areas:
cleaning tanks and silos from the accumulated medium,
cleaning tanks, settling tanks from residual sludge and sediment,
cleaning of filtration chambers, pumping stations, of accumulated sludge
cleaning of open and closed surfaces, e.g. ducts, boilers, silos,
industrial equipment and machinery, filtration chambers and separators

The device can be used for renovation of sewage systems without the risk of damaging underground installations. A conventional excavator can damage them. Sometimes it is necessary to pick the soil manually with shovels. Meanwhile, the excavator sucks the soil from between pipes and cables, pulling even large stones without damaging any installations.
Below are further examples of suction excavator applications:
- removal, replacement of filter beds, gravel, sand, activated carbon, catalytic beds, etc.
- removal of used chemical catalysts
- removal of accumulated medium from tanks and silos
- cleaning tanks, settling tanks from residual sludge and sediment
- cleaning of filtration chambers, pumping stations, of accumulated sludge
- cleaning of open and closed surfaces, e.g. sewers, silo boilers, industrial devices.
- removal of railway crushed stone
- excavations in hard-to-reach places
- excavations in places where we have a problem with high density of all installations and the fear of damaging them

Suction excavators can significantly reduce the time required for removal
all kinds of materials, located in places where it is not possible
the use of other mechanical devices.

For the search engine
replacement of filter beds, industrial cleaning, industrial vacuuming, soil suction, coal replacement, deposit mining, emptying filters, gravel removal, stone vacuuming, pen replacement, gravel replacement, material suction, sludge removal, tank cleaning, filter cleaning, material removal, removal deposit, coal removal,

A car in a sensational technical condition!
VISUALALLY PRESENTS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING

-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-as well as customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertising
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information

MITSUBISHI CANTER odkurzacz koparka ssąca substancje sypkie CITY SAUGER ESE 7.5-H

koparka ssąca substancje sypkie materiały

Rok produkcji 2010
Przebieg 37 400 km

... napędowy Hydrostatmax.
Strumień objętości 11300 m3 / h maks.
Podciśnienie 14,855 Pa
Pojemnik separator cyklonowy 1,1 m³
Pojemnik opróżnianie boczne przechylanie
Instalacja sprężonego powietrza 2,2 m3 / min, 7 bar ,
System filtrów 22 filtry
Sterowanie PLC i zdalne sterowanie radiowe
Głębokość ssania 10 m
Odległość zasysania 30 m

RSP City 7.5 jest optymalnie stosowany na placach budowy w obszarze chodników, wąskich uliczek i targowisk w centrum miasta. Dzięki niewielkiej masie własnej nawet strefy dla pieszych można pokonywać bez uszkodzeń.
Odkurzacz miejski posiada teleskopowy uchwyt na wąż o maksymalnym zasięgu 3,55 m i zakresie ruchu 180 stopni.
Wąż ssący o średnicy 150 mm wykonany jest ze szczególnie silnej abrazji
wykonany z solidnego materiału. Dzięki odchylanemu bocznie pojemnikowi zbierającemu o pojemności 1,1 m³, urobek można wysypać bezpośrednio do dużego worka.

Wykorzystywany jest do czyszczenia przemysłowego, za pomocą koparki ssącej można usuwać dużą ilości materiałów zalegających w silosach, zbiornikach i halach.
Ma zastosowanie w następujących obszarach:
czyszczenie zbiorników i silosów z nagromadzonego medium,
czyszczenie zbiorników, osadników z zalegających mułów i osadów,
czyszczenie komór filtracyjnych, przepompowni, z nagromadzonych szlamów
czyszczenie powierzchni otwartych i zamkniętych np. kanałów, kotłów, silosów,
urządzeń przemysłowych i maszyn komór filtracyjnych oraz separatorów

Urządzenie może być wykorzystywane przy remontach kanalizacji bez ryzyka uszkodzenia instalacji podziemnych. Tradycyjna koparka może je uszkodzić. Niekiedy konieczne okazuje się ręczne wybieranie ziemi łopatami. Tymczasem koparka wysysa ziemię spomiędzy rur i kabli, wciągając nawet spore kamienie przy tym nie uszkadzając żadnych instalacji.
Poniżej kolejne przykłady zastosowań koparki ssącej:
- usuwanie, wymiana złóż filtracyjnych, żwiru, piasku, węgla aktywnego, złóż katalitycznych itp.
- usuwanie zużytych katalizatorów chemicznych
- usuwanie ze zbiorników i silosów nagromadzonego medium
- czyszczenie zbiorników, osadników z zalegających mułów i osadów
- czyszczenie komór filtracyjnych, przepompowni, z nagromadzonych szlamów
- czyszczenie powierzchni otwartych i zamkniętych np. kanałów, kotłów silosów, urządzeń przemysłowych.
- usuwanie tłucznia kolejowego
- wykopy w trudno dostępnych miejscach
- wykopy w miejscach gdzie mamy problem z dużym zagęszczeniem wszelkich instalacji i obawą ich uszkodzenia

Koparki ssące są w stanie znacznie skrócić czas potrzebny do usunięcia
wszelkiego rodzaju materiałów, znajdujących się w miejscach gdzie nie jest możliwe
zastosowanie innych urządzeń mechanicznych.

Dla wyszukiwarki
wymiana złóż filtracyjnych, czyszczenie przemysłowe, odkurzanie przemysłowe, wysysanie ziemi, wymiana węgla, wydobycie złoża, opróżniania filtrów, usuwanie tłucznia, odkurzanie kamieni, wymiana pisaku, wymiana żwiru, odsysanie materiału, usuwanie szlamu, czyszczenie zbiorników, czyszczenie filtrów, usuwanie materiałów, usuwanie złóż, usuwanie węgli,

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU

-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information

MITSUBISHI CANTER Порошки для всасывающих экскаваторов CITY SAUGER ESE 7.5-H

экскаватор всасывающий сыпучие материалы

Год выпуска 2010
Пробег 37 400 км

... привода Hydrostatmax.
Объемный расход 11300 м3 / ч макс.
Вакуум 14,855 Па
Емкость циклонного сепаратора 1,1 м³
Наклон бункера для боковой разгрузки
Пневматическая установка 2,2 м3 / мин, 7 бар,
Система фильтров 22 фильтра
ПЛК и дистанционное радиоуправление
Глубина всасывания 10 м
Расстояние всасывания 30 м

RSP City 7.5 оптимально используется на строительных площадках в районе тротуаров, узких улочек и рынков в центре города. Благодаря небольшому весу тары даже пешеходные зоны можно проезжать без повреждений.
Городской пылесос оснащен телескопическим держателем шланга с максимальным вылетом 3,55 м и диапазоном движения 180 градусов.
Всасывающий шланг диаметром 150 мм изготовлен из особо стойкого абразивного материала.
из прочного материала. Благодаря боковому откидному бункеру объемом 1,1 м³, грунт можно сбрасывать прямо в большой мешок.

Он используется для промышленной очистки, с помощью всасывающего экскаватора можно удалить большое количество материалов, отложенных в силосах, резервуарах и цехах.
Это применимо в следующих областях:
очистка резервуаров и силосов от скопившейся среды,
очистка резервуаров, отстойников от остаточного шлама и осадка,
очистка фильтровальных камер, насосных станций, от накопленного ила
очистка открытых и закрытых поверхностей, например, воздуховодов, котлов, силосов,
промышленное оборудование и техника, камеры фильтрации и сепараторы

Устройство может быть использовано для ремонта канализации без риска повреждения подземных сооружений. Обычный экскаватор может их повредить. Иногда приходится подбирать почву вручную лопатками. Между тем, экскаватор всасывает почву между трубами и кабелями, вытаскивая даже большие камни, не повреждая при этом ни одно оборудование.
Ниже приведены некоторые примеры применения всасывающих экскаваторов:
- удаление, замена фильтрующих слоев, гравия, песка, активированного угля, каталитических слоев и т. д.
- удаление использованных химических катализаторов
- удаление скопившейся среды из резервуаров и силосов
- очистка резервуаров, отстойников от остаточного шлама и осадка
- очистка фильтровальных камер, насосных станций от накопившегося ила
- очистка открытых и закрытых поверхностей, например, каналов, силосных котлов, промышленных устройств.
- удаление железнодорожного балласта
- раскопки в труднодоступных местах
- раскопки в местах, где у нас проблема с высокой плотностью всех сооружений и опасениями их повредить

Всасывающие экскаваторы позволяют значительно сократить время, необходимое для демонтажа.
всевозможные материалы, расположенные в местах, где это невозможно
использование других механических устройств.

Для поисковой системы
замена фильтрующих слоев, промышленная очистка, промышленная уборка пылесосом, всасывание почвы, замена угля, извлечение отложений, опорожнение фильтров, удаление балласта, уборка камней, замена загона, замена гравия, всасывание материала, удаление шлама, чистка резервуара, очистка фильтра, удаление материала, удаление месторождение, вывоз угля,

Автомобиль в сенсационном техническом состоянии!
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНА!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ

- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.

+48 697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber

ВНИМАНИЕ.
Это объявление является исключительно коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за ошибки или устаревшую рекламу.
TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
 • +48 ...POKAŻ
  Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
 • WhatsApp
  +48 697070670
Wyślij email

Dane sprzedawcy

 • WIKTOR FURMANEK

  TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu:
  • WhatsApp
   +48 697070670
  • Niwy 8, 26-021 Daleszyce, Polska

Firma

TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.

2
LAT(A) AKTYWNOŚCI NA MASCUS
Branże pokrewne
MarkaLiczba ogłoszeń z Polski
John Deere1241
Stiga357
Kubota220
Husqvarna210
Toro160

Na Internetowej giełdzie używanych maszyn i ciężkiego sprzętu Mascus.pl, dostępne jest aktualne ogłoszenie Mitsubishi CANTER RSP odkurzacz koparka ssąca Saugbagger CITY z kategorii maszyny komunalne, rok produkcji 2010 r. z miasta: Niwy 8, Polska. Możesz kupić teraz tę maszynę za: 428 424 zł. Dane szczegółowe - Nr ew. wew.: TU23556, Klasa emisji: Euro 5