General Terms and Conditions

Warunki Ogólne

Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego obsługiwanego przez Mascus poprzez witrynę internetową www.mascus.pl (dalej „Serwis internetowy”). Korzystając i/lub rejestrując się do Serwisu internetowego, zgadzasz się przestrzegać warunków określonych poniżej. Dlatego prosimy, aby dokładnie zapoznać się z warunkami. Ogólne warunki podmiotów innych niż Mascus zostają niniejszym wyraźnie wyłączone.

1. Ogólne informacje na temat Serwisu internetowego

Serwis internetowy to internetowy rynek publiczny dla użytkowników, który pozwala wybierać, nabywać i sprzedawać ciężkie pojazdy i maszyny. Serwis internetowy prezentuje aktualny wybór używanych pojazdów i maszyn wiodących producentów i sprzedających. Sprzedający prywatni mogą również umieszczać własne ogłoszenia. Serwis internetowy pozwala nawiązać kontakt między kupującymi i sprzedającymi.
Celem Serwisu jest publikowanie ogłoszeń dotyczących używanych pojazdów i maszyn w Internecie. Umowa sprzedaży dotycząca używanego pojazdu lub maszyny oferowanych do sprzedaży w Serwisie internetowym („Przedmiot”) jest zawsze sporządzana i zawierana bezpośrednio pomiędzy sprzedającym i kupującym. Mascus w żaden sposób nie bierze udziału w transakcji lub umowie zakupu. Wszystkie dane Przedmiotu są dostarczane przez sprzedającego. Mascus nie ponosi odpowiedzialności za informacje prezentowane w ogłoszeniu umieszczonym w Serwisie internetowym.
Ogłoszenia publikowane w Serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Chociaż Mascus dąży do zapewnienia, by sprzedający, którzy korzystają z Serwisu internetowego byli ostrożni i działali w dobrej wierze, Mascus nie może zagwarantować, że dostarczone przez nich dane są wolne od błędów. Przed zakupem Przedmiotu ogłaszanego do sprzedaży w Serwisie internetowym kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia ze sprzedającym wszystkich szczegółów, które mogą mieć wpływ na decyzję kupującego o zakupie. Przy zakupie używanego urządzenia poprzez Serwis internetowy kupujący powinien zachować ostrożność, jakby kupował podobny przedmiot poprzez ogłoszenie w gazecie lub inną podobną drogą.
Jeśli zdecydujesz się zakupić używany pojazd lub maszynę, skorzystać z finansowania lub usługi transportowej bądź jakiegokolwiek innego produktu na podstawie danych opublikowanych w Serwisie internetowym, podmiotem sprzedającym produkt jest Twój kontrahent, nie Mascus.

2. Jak zarejestrować się jako użytkownik Serwisu internetowego

Jeśli chcesz zarejestrować się jako użytkownik w Serwisie internetowym Mascus, wprowadź wymagane dane użytkownika i zobowiąż się do przestrzegania zasad i warunków przedstawionych przed zarejestrowaniem się jako użytkownik (poprzez hiperłącze). Mascus przechowuje podane informacje, co oznacza, że nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas następnego korzystania z Serwisu internetowego. Każdy, kto zarejestruje się jako użytkownik Serwisu powinien mieć ukończony co najmniej 18 rok życia.
Akceptując warunki Serwisu internetowego, użytkownik oświadcza, że podane informacje są prawidłowe i zgadza się bezzwłocznie powiadomić Mascus pocztą e-mail, jeśli dane te ulegną zmianie. Mascus zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji bez podania przyczyny. Mascus może wypowiedzieć prawa użytkownika, jeżeli dostarczone informacje są niewystarczające lub błędne lub jeśli użytkownik zapomniał powiadomić Mascus o zmianach. Mascus może również odmówić prawa do korzystania z Serwisu internetowego i usunąć konto w przypadku łamania zasad i warunków. Mascus ma również do swojej dyspozycji środki ochrony prawnej, które określa ustawa.
Aby korzystać z Serwisu internetowego, musisz mieć nazwę użytkownika i hasło, które muszą być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Jako użytkownik Serwisu internetowego, musisz natychmiast powiadomić Mascus pocztą e-mail, jeżeli osoba trzecia uzyskała dostęp do Twojej nazwy użytkownika lub hasła. Do momentu odebrania wiadomości użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu internetowego przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, pomimo że takie użycie jest nieuprawnione.

3. Ochrona danych i wykorzystanie plików cookie

Mascus szanuje prywatność użytkowników i stosuje komercyjnie uzasadnione środki zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych umieszczanych w Serwisie internetowym. Dane zebrane lub dostarczone do Mascus są przechowywane na serwerach w Europie. Mascus może wykorzystywać i przekazywać informacje o klientach (takie jak imię i nazwisko/nazwa i adres e-mail) usługodawcom zewnętrznym w celu wykonywania zadań związanych z usługami Mascus. W przypadku korzystania z usług usługodawców zewnętrznych, którzy wspierają działalność biznesową Mascus, Mascus wykorzystuje środki umowne i technologiczne w celu zapewnienia, że ci usługodawcy korzystają z dostarczonych im informacji wyłącznie w celu dostarczania produktów i usług Mascus - nie na własny użytek. Dane mogą być też przesyłane do dostawców akcesoriów, produktów dodatkowych i usług finansowych, lub do innych dostawców maszyn i usług wykorzystywanych zgodnie z życzeniem przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności, która zawiera informacje na temat korzystania przez Mascus z plików cookie. Rejestrując się jako użytkownik w Serwisie internetowym, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności, w tym wykorzystanie przez Mascus plików cookie.

4. Publikowanie ogłoszeń

Umieszczenie lub wysłanie do Mascus ogłoszenia jest interpretowane jako żądanie jego publikacji w Serwisie internetowym. Obowiązkiem sprzedającego jest określenie kategorii ogłoszenia do celów publikacji: aukcje internetowe Mascus, oferty Mascus Plus (wykaz własnych maszyn sprzedającego na własnej stronie internetowej) i/lub własna usługa intranet/extranet sprzedającego.
Użytkownik Serwisu internetowego jest odpowiedzialny za zapewnienie się, że nabył prawa i pozwolenia niezbędne w odniesieniu do treści publikowanych przez niego w Serwisie internetowym. Takie publikowane treści nie powinny naruszać żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby bądź podmiotu i nie powinny zawierać oświadczeń lub materiałów, których publikacja może prowadzić do odpowiedzialności za szkody lub innej odpowiedzialności dla Mascus. Użytkownik Serwisu internetowego w pełni zrekompensuje Mascus wszelkie poniesione szkody, jeśli treści nie są zgodne z tym postanowieniem.
Jeśli ogłoszenie z jakiegoś powodu nie nadaje się do publikacji, Mascus skontaktuje się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mascus zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści bez odwołania się do sprzedającego i do unieważnienia praw użytkowania sprzedającego lub kupującego, który zgodnie z oceną Mascus korzysta z Serwisu internetowego w sposób nieprawidłowy lub sprzeczny z dobrymi obyczajami. Warunki dotyczące publikacji każdego ogłoszenia są oceniane oddzielnie.
Ogłoszenie może mieć zastosowanie tylko do jednego Przedmiotu (używanego pojazdu lub maszyny).
Obowiązkiem sprzedającego jest zapewnienie, że ogłoszenie zawiera poprawne dane produktu, dostarcza wystarczających informacji o Przedmiocie, jego stanie i innych czynnikach, które są ważne z punktu widzenia kupującego, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami rządowymi i dobrymi obyczajami kupieckimi. Użytkownik zgadza się przestrzegać informacji o cenie i gwarancji oraz innych informacji dostarczanych w ogłoszeniu. Obowiązkiem użytkownika jest powiadomić Mascus, jeżeli Przedmiot ogłoszenia został sprzedany, aby ogłoszenie mogło zostać usunięte.
Mascus ma prawo do redagowania, klasyfikowania i kopiowania całości lub części treści umieszczonych w Serwisie internetowym i wykorzystywać je swobodnie w ramach swojej działalności.
Mascus nie jest w stanie sprawdzić, czy informacje dostarczone przez użytkowników są poprawne. Dlatego autor informacji jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty i szkody powstałe w wyniku przekazania Mascus nieprawidłowych informacji. Możliwe jest wstrzymanie publikacji ogłoszenia w dowolnym momencie. Opłata za ogłoszenie nie zostanie pobrana, jeśli ogłoszenie zostanie anulowane przed publikacją.
Ze względu na czas katalogowania danych i środki bezpieczeństwa stosowane przez Mascus treść płatnych ogłoszeń nie jest od razu widoczna w Serwisie internetowym Mascus. Czasy katalogowania mogą się różnić w zależności od obciążenia serwera. Ogłoszenia klientów korporacyjnych Mascus są zwykle widoczne w internecie w ciągu kilku godzin. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych klientów i gości, ogłoszenia prywatne są sprawdzane pod kątem oszustwa lub braku zgodności z prawem. Kontrola ta może trwać do 72 godzin i ogłoszenie jest widoczne w Serwisie internetowym Mascus dopiero po tym czasie.
Mascus jest zobowiązana do zwrotu opłaty za ogłoszenie, jeśli Mascus nie opublikuje zatwierdzonego ogłoszenia. Odszkodowanie w przypadku nieopublikowanego ogłoszenia jest ograniczona we wszystkich przypadkach do uiszczonej opłaty za ogłoszenie. Opłata za ogłoszenie nie zostanie zwrócona, jeśli ogłoszenie nie zostało opublikowane z powodu czynników niezależnych od Mascus lub z powodów, których Mascus nie mogła zasadnie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec.

5. Opłaty i rozliczenia

Rejestracja jako użytkownik w Serwisie internetowym w celu uzyskiwania dostępu do ogłoszeń, kontaktowania się ze sprzedającymi oraz publikowania zapytań jest bezpłatna.
Publikacja ogłoszeń w Serwisie internetowym jest usługą płatną. Opłaty pobierane za publikowane ogłoszenia są ustalone zgodnie z aktualnym cennikiem. Do wszystkich cen w cenniku Mascus zostanie dodany podatek VAT.
Publikacja ogłoszeń, które są wysyłane do Serwisu internetowego, jest zawsze uzależniona od uiszczenia opłaty za ogłoszenie. Ogłoszenia są opłacane albo za pomocą bankowości internetowej, giro, przelewu bankowego lub kartą kredytową. Na stronach domowych Mascus znajdują się linki do bankowości internetowej do celów dokonania płatności. Żadne ogłoszenie nie zostanie opublikowane przed dokonaniem pełnej zapłaty. Klienci kontraktowi, którzy sprzedają swoje używane pojazdy i maszyny w regularnych odstępach miesięcznych, otrzymują faktury zgodnie z cennikiem lub umową z klientem.

6. Informacje na temat sprzedawanych pojazdów i maszyn

Mascus chce uświadomić użytkownikowi, że dane dotyczące używanych pojazdów i maszyn dostępnych w Serwisie internetowym pochodzą od sprzedających. Dane dotyczące przybliżonego stanu Przedmiotów opierają się na subiektywnej ocenie sprzedającego i jego własnym postrzeganiu stanu Przedmiotu.
Dane dotyczące stanu używanego pojazdu/maszyny nie opierają się więc na ocenie przeprowadzonej przez niezależnego i neutralnego obserwatora. Mascus nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych informacji.

7. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do stron internetowych, domen, poddomen, projektu, tekstu, treści, zdjęć, logo, znaku towarowego Mascus, oprogramowania i materiałów oraz innych materiałów zawartych w Serwisie należą do Mascus, z wyjątkiem treści ogłoszeń, a użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich praw w odniesieniu do takiej własności intelektualnej. O ile Mascus nie udzieli wyraźnej pisemnej zgody, użytkownicy nie są upoważnieni do rozpowszechniania, publikowania, kopiowania, podawania do publicznej wiadomości bądź wykorzystywania chronionych materiałów do celów handlowych lub do innych celów.

8. Rekompensata szkód oraz ograniczenie odpowiedzialności

Mascus nie gwarantuje, że Serwis internetowy będzie działać bezbłędnie lub Serwis i jego serwery są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych mechanizmów. Mascus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędów, wirusów komputerowych lub innych szkodliwych mechanizmów. Jeśli korzystanie z Serwisu internetowego spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych, Mascus nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. Serwis internetowy jest udostępniany w stanie „tak jak jest” i Mascus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z, niesprawnością lub awarią Serwisu internetowego.
Jeśli wystąpi błąd spowodowany przez Mascus w przypadku usług płatnych, Mascus może albo go poprawić, albo zwrócić użytkownikowi opłatę za ogłoszenie. Wysokość odszkodowania może być co najwyżej równa wysokości opłaty za ogłoszenie, którą użytkownik zapłacił Mascus za korzystanie z Serwisu internetowego. Mascus nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie, lub szkody, jakich Mascus nie mogła racjonalnie przewidzieć.
W Serwisie internetowym można znaleźć linki do stron internetowych, które są publikowane przez usługodawców zewnętrznych, którzy są niezależni od Mascus. Chociaż Mascus oferuje linki do tych usług, Mascus chce podkreślić, że usługi te są świadczone przez odpowiednich usługodawców i mają być stosowane na warunkach przez nich określonych. Mascus w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi innych podmiotów.
Całkowita odpowiedzialność Mascus w ramach tej umowy we wszystkich przypadkach jest ograniczona do 500 EUR, z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została spowodowana przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

9. Dostępność

Mascus ma prawo, bez uprzedzenia, w całości lub w części, przebudować, usunąć, dodać lub w inny sposób zmieniać zawartość Serwisu internetowego lub jego czasy działania, szczegóły techniczne lub inne treści. Mascus ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu internetowego w celu jego konserwacji lub modyfikacji oraz Mascus nie może ponosić odpowiedzialności za takie zawieszenie, konserwację lub modyfikację.

10. Zmiana warunków

Kształt i konstrukcja Serwisu internetowego stale się rozwijają i dlatego Mascus zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczonych usług. Użytkownik zostanie poinformowany o zmienionych warunkach w czasie logowania lub poprzez pocztę e-mail. Zmiany wejdą w życie po zalogowaniu lub w ciągu 30 dni po publikacji zmian w Serwisie internetowym (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). Jeśli po zmianie warunków użytkownik w dalszym ciągu korzysta z Serwisu internetowego, potwierdza on, że nowe warunki są dla niego wiążące, nawet jeśli zarejestrował się jako użytkownik przed ich wprowadzeniem.

11. Informacje zwrotne

Jeśli użytkownik uzna, że materiały zawarte w Serwisie internetowym w jakiejkolwiek części są nieprawidłowe lub wadliwe, prosimy o poinformowanie nas, wysyłając informację do Mascus za pośrednictwem linku „informacje zwrotne” dostępnego na stronie głównej Serwisu internetowego. W wiadomości należy szczegółowo opisać błąd lub wadę.

12. Nieważność warunków

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków ogólnych zostanie w dowolnym zakresie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.

13. Siła wyższa

Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych z powodu przeszkód, które znajdują się poza jej wpływem (np. strajk, lokaut, problemy z przesyłem danych, pożar, kradzież, zalanie, sabotaż, wandalizm lub jakiekolwiek inne podobne nieoczekiwane zdarzenia), przeszkód, jakich strona w sposób rozsądny nie mogła przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz konsekwencji, którym nie można racjonalnie zapobiec.

14. Ważność warunków

Te warunki będą obowiązywać po ich zaakceptowaniu w Serwisie internetowym lub przy rejestracji się jako użytkownik w Serwisie internetowym. Niniejsze Warunki obowiązują przez czas nieokreślony. Mascus może w dowolnym momencie odmówić użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jeśli użytkownik narusza te warunki, powoduje konflikt z innymi użytkownikami lub zakłóca korzystanie z usług.

15. Wcześniejsze rozwiązanie

Niezależnie od innych postanowień stwierdzających inaczej, każda ze stron może w drodze wypowiedzenia anulować umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Jedna ze stron rażąco narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy i nie naprawi sytuacji w terminie 30 dni po otrzymaniu pisemnego wniosku.
b) Jedna ze stron zawiesi płatności, zaoferuje płatności w ratach, zbankrutuje, stanie się przedmiotem zajęcia lub znajdzie się w innej podobnej sytuacji, którą można zasadnie uznać za dowód niewypłacalności lub likwidacji.

16. Podwykonawcy

Mascus ma prawo do korzystania z usług podwykonawców w zakresie świadczenia usług.

17. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Do tych warunków zastosowanie ma prawo holenderskie, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami, ich naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością, będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy w Amsterdamie, Holandia.

Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. Jeżeli został on przetłumaczony na inny język, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

18. Informacje kontaktowe

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Holandia
Nr rej.: 57776806