RB iconIP iconMPE iconRBAS iconRouse icon
C:\Users\AndreiGolubtsov\Documents\General_terms_mascus\20210409 General terms of service - PL.docx

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Ostatnia zmiana: 1 lipca 2020 r.

Firma Mascus świadczy wiodące na świecie usługi w zakresie oferowania sprzętu i wyposażenia do używanych ciężkich maszyn i ciężarówek (dalej „Sprzęt”), w ramach której fachowcy, tacy jak sprzedawcy Sprzętu, pośrednicy, producenci i sprzedający prywatni mogą ogłaszać sprzedaż swojego Sprzętu potencjalnym nabywcom, zamieszczać ogłoszenia o chęci kupna sprzętu (każde z nich dalej zwane „Ogłoszeniem” lub „Ogłoszeniami”) lub przeglądać inne Ogłoszenia dotyczące kupna lub sprzedaży Sprzętu. Mascus ułatwia i usprawnia handel Sprzętem, udostępniając w jednym miejscu wszelkie informacje o podaży i popycie. NIEMNIEJ JEDNAK MY, NASI PARTNERZY I PARTNERZY LICENCYJNI NIE JESTEŚMY W ŻADEN SPOSÓB ZAANGAŻOWANI W TRANSAKCJE ANI UMOWY KUPNA ZAWIERANE MIĘDZY KUPUJĄCYMI A SPRZEDAJĄCYMI. MY, NASI PARTNERZY I PARTNERZY LICENCYJNI JESTEŚMY BEZSTRONNI, A PUBLIKOWANE OGŁOSZENIA W ŻADEN SPOSÓB NIE STANOWIĄ POPARCIA DLA SPRZEDAJĄCEGO BĄDŹ JEGO SPRZĘTU.

Na tej stronie objaśniono warunki ogólne, na jakich można odwiedzać nasze strony internetowe i korzystać z naszych powiązanych usług mobilnych i internetowych oraz narzędzi on-line (dalej zwanych łącznie „Usługami”). Poprzez uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich, lub kliknięcie przycisku bądź zaznaczenie pola „Zgadzam się” (albo wykonanie podobnej czynności) Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych warunków korzystania z serwisu (niniejsza „Umowa”) oraz że zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz Informacjach o plikach cookie, bez względu na to, czy Użytkownik zarejestrował u nas bezpłatne konto.

Zgodnie z pkt 13.3 zastrzegamy sobie wszelkie prawa do modyfikacji niniejszej Umowy – według naszego wyłącznego uznania. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Usług lub z nich korzystają, w tym także osób płacących za Usługi (dalej „Użytkownicy”).

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, ABY UŻYTKOWNIK MIAŁ PEWNOŚĆ, ŻE KAŻDE JEJ POSTANOWIENIE JEST DLA NIEGO ZROZUMIAŁE. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z POZWU ZBIOROWEGO / PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA SKORZYSTANIE Z INDYWIDUALNEJ ROZPRAWY SĄDOWEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZAMIAST KORZYSTANIA Z PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH.

1.Usługi

1.Uprawnienia do korzystania z Usług. Jest to umowa między Użytkownikiem a firmą Mascus International B.V. lub – w regionach, w których Usługi są oferowane lub obsługiwane przez lokalny oddział lub na podstawie licencji – między Użytkownikiem a odpowiednim lokalnym oddziałem (dalej „Podmiot Stowarzyszony firmy Mascus”), lub lub odpowiednim posiadaczem licencji (dalej „Partner Licencyjny”) – jak określono w szczegółowych danych do „Kontaktu” dla każdego takiego regionu w stopce strony internetowej www.mascus.com – dalej „my”, „nasz”, „nam” itd. Przed skorzystaniem z Usług Użytkownik jest zobowiązany przeczytać i zaakceptować niniejszą Umowę. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tą Umową, nie może korzystać z Usług. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, regułami i rozporządzeniami. Jakiekolwiek korzystanie z Usług lub dostęp do Usług przez osoby poniżej 18. roku życia jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Usługi nie są dostępne dla tych Użytkowników, których wcześniej usunęliśmy lub zawiesiliśmy w korzystaniu z Usług.

2.Dostęp i użytkowanie. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków ogólnych niniejszej Umowy Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich do własnych celów zawodowych i biznesowych, aby przeglądać Ogłoszenia i podejmować komunikację w związku z tymi Ogłoszeniami, przesyłać, tworzyć i wyświetlać Ogłoszenia, jak również pozyskiwać i wykorzystywać inne produkty i usługi dostępne za pośrednictwem serwisu z Usługami, każdorazowo podlegając ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie, w tym między innymi ograniczeniom określonym w art. 1.3 i 2 poniżej. Usługi nie są przeznaczone do użytku osobistego, rodzinnego ani domowego. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie w odniesieniu do do Usług oraz Własności Intelektualnej (jak zdefiniowano poniżej). Poza naszymi innymi prawami wynikającymi z niniejszej Umowy możemy w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkownika do bezpłatnych Usług.

3.Ograniczenia; nieuprawnione użytkowanie. Użytkownik nie będzie sam wykonywał ani pomagał, zezwalał bądź umożliwiał innym wykonywania żadnej z następujących czynności:

a.korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie określony w art. 1.2 powyżej;

b.dezasemblowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej,, dekodowanie lub dekompilowanie dowolnej część Usług, w tym między innymi kalkulatora finansowania on-line oraz opartych na algorytmach narzędzi wyceny, niebędących narzędziami w formie „open source” ani innymi z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo;

c.używanie dowolnego narzędzia typu robot, spider, scraper, narzędzia do wydobywania danych, narzędzia do gromadzenia lub ekstrakcji danych lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych środków mających na celu uzyskiwanie dostępu, gromadzenie, używanie, kopiowanie lub rejestrację Usług lub dowolnych treści, w tym między innymi w celu wyodrębniania lub ponownego wykorzystywania wszystkich bądź znacznej części Danych z Ofert (jak zdefiniowano poniżej) bądź wielokrotnego i systematycznego wyodrębniania lub ponownego wykorzystania nieistotnych części Danych z Ofert, z wyjątkiem takich sytuacji, gdy Użytkownik jest ogólną wyszukiwarką internetową (np. Google i niezwiązaną ze Sprzętem) lub podmiotem świadczącym niekomercyjne usługi archiwizacyjne;

d.kopiowanie, wynajmowanie, dzierżawienie, sprzedawanie, przenoszenie, przypisywanie, udzielanie podlicencji, modyfikowanie, dokonywanie zmian, umieszczanie hiperłącza lub tworzenie prac/dzieł pochodnych od dowolnej części Usług, dowolnej należącej do nas własności intelektualnej bądź jakichkolwiek Danych z Ofert (innych niż należących do Użytkownika lub podlegających warunkom odrębnej umowy zawartej z nami na piśmie);

e.usuwanie z Usług wszelkich informacji na temat praw autorskich oraz informacji o prawach własności;

f.robienie zdjęć, zrzutów ekranu lub innych obrazów Usług lub w inny sposób wyodrębniania raportów i innych danych wyjściowych Usług, z wyjątkiem zapisów odnoszących się do Oferty Użytkownika, historii wiadomości i wszelkich innych treści bądź raportów, które Użytkownik pobiera za pomocą stosownej funkcji pobierania lub funkcji powiązanych udostępnionych w serwisie lub za pośrednictwem Usług.(dalej „Historia i Zawartość Konta Użytkownika”);

g.korzystanie z Usług w sposób, który wpływa na (i) stabilność naszych serwerów, (ii) działanie lub wydajność Usług lub sposób korzystania z Usług przez każdego innego Użytkownika lub (iii) zachowanie innych aplikacji korzystających z Usług;

h.Korzystanie z Usług w sposób lub w celu, który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, rozporządzenie, wymogi lub zobowiązania prawne, zobowiązania umowne lub jakiekolwiek prawa dowolnej osoby, w tym między innymi regulamin antyspamowy, prawa własności bazy danych i własności intelektualnej, prawa do ochrony prywatności i (lub) dóbr osobistych, bądź które w inny sposób mogą być szkodliwe (według naszego wyłącznego uznania) dla nas, naszych usługodawców, naszych dostawców lub Użytkowników;

i.korzystanie z Usług w sposób konkurencyjny dla nas, rozwijanie konkurencyjnych produktów lub usług lub w inny sposób działających na naszą szkodę lub na niekorzyść handlową;

j.korzystanie z Usług w celu przeprowadzenia analizy porównawczej lub analizy konkurencyjnej Usług;

k.usiłowanie dokonania ingerencji, naruszenia integralności systemu lub jego bezpieczeństwa, lub odszyfrowanie jakiekolwiek transmisji do / z serwerów obsługujących Usługi;

l.przesyłanie za pośrednictwem Usług wirusów, robaków lub innego rodzaju szkodliwego oprogramowania;

m.podszywanie się pod inną osobę lub błędne przedstawianie swoich powiązań z osobą lub podmiotem, ukrywanie lub usiłowanie ukrycia swojej tożsamości lub w inny sposób korzystanie z usług w dowolnym inwazyjnym lub oszukańczym celu, takim jak

n.udostępnianie hasła lub danych uwierzytelniających do uzyskania dostępu do Usług;

o.omijanie środków, których używamy w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług lub wymuszenia ograniczenia w korzystaniu z Usług bądź ich treści, w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie dowolnych treści;

p.Identyfikowanie nas lub wyświetlanie jakiejkolwiek części Usług na dowolnej stronie internetowej lub w serwisie, gdzie mogłoby dochodzić do dyskredytowania nas lub naszych produktów lub Usług, lub do naruszania jakiejkolwiek naszej własności intelektualnej bądź innych praw;

q.Identyfikowanie nas lub odnoszenie się do nas lub do Usług w sposób, który mógłby słusznie sugerować poparcie, związek lub powiązanie lub sponsoring pomiędzy Użytkownikiem bądź stroną trzecią a nami, inne niż to, na które Użytkownik ma zezwolenie w ramach niniejszej Umowy, bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie; lub

r.wykorzystywanie dowolnych danych do kontaktu dotyczących Użytkowników, a dostępnych w Ogłoszeniu, w jakimkolwiek celu innym niż kontakt z Użytkownikiem w sprawie Sprzętu, o którym mowa w Ogłoszeniu.

4.Konta Użytkowników. Bezpłatne konto Użytkownika w serwisie świadczącym Usługi (dalej „Konto Użytkownika”) zapewnia dostęp do bezpłatnych i płatnych Usług i funkcji, które możemy tworzyć i utrzymywać okresowo według naszego wyłącznego uznania. Z zastrzeżeniem wszelkich warunków ogólnych niniejszej Umowy, w tym między innymi ograniczeń określonych w art. 1.3 i 2, posiadacze Kont Użytkowników mogą na przykład:

umieszczać i aktualizować Ogłoszenia;

uzyskać dostęp do dodatkowych płatnych usług dla fachowców, takich jak poczta e-mail i narzędzia do publikacji, analiza i raportowanie Ogłoszeń, dodatki do Facebooka i wiele więcej;

komunikować się z zewnętrznymi dostawcami oferującymi produkty i usługi związane ze Sprzętem, takie jak finansowanie czy transport;

uzyskać dostęp oraz odzyskiwać Historię i Zawartość Konta Użytkownika; oraz

zarejestrować się, aby otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych produktach i usługach oferowanych przez nas lub o nowych ofertach sprzedających, których Użytkownicy zdecydował się obserwować.

Możemy utrzymywać różne rodzaje Kont Użytkowników dla Użytkowników profesjonalnych / korporacyjnych oraz Użytkowników prywatnych. Jeśli Użytkownik otworzy Konto Użytkownika w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, wówczas (i) termin „Użytkownik” obejmuje samego Użytkownika, jak i podmiot, który reprezentuje; (ii) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważnionym przedstawicielem podmiotu, o którym mowa, i posiada umocowanie do związania tego podmiotu niniejszą Umową oraz (iii) Użytkownik zgadza się na tę Umowę w imieniu ww. podmiotu.

Użytkownik nigdy nie może używać bez zezwolenia Konta innego Użytkownika. Tworząc swoje Konto Użytkownika, należy podać dokładne i pełne informacje profilowe oraz dbać o to, by zawsze były aktualne. Użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na jego Koncie Użytkownika i ma obowiązek chronić hasło do swojego Konta Użytkownika. Zachęcamy do zabezpieczenia Konta Użytkownika „mocnym” hasłem (czyli hasłom zawierającym kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli). Użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego Konta Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane jakimkolwiek nieuprawnionym użyciem Konta Użytkownika.

Użytkownik może kontrolować swój profil Użytkownika oraz sposób interakcji z Usługami poprzez zmianę ustawień na stronie z ustawieniami. Poprzez podanie nam swojego adresu e-mail Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas tego adresu e-mail do wysyłania Użytkownikowi powiadomień związanych z Usługami, w tym między innymi wszelkich powiadomień wymaganych przepisami prawa, zamiast korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W granicach, w jakich zezwala na to prawo, możemy również wykorzystywać adres e-mail Użytkownika do wysyłania mu innych wiadomości, takich jak informacje o zmianie funkcji Usług bądź oferty specjalne. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości e-mail, może z nich zrezygnować. Rezygnacja może uniemożliwić otrzymywanie przez Użytkownika wiadomości e-mail dotyczących ulepszeń, sprzętu, wydarzeń i ofert. Niemniej jednak rezygnacja nie uniemożliwi otrzymywania powiadomień związanych z Usługami.

Użytkownik oświadcza, że nie jesteś właścicielem Konta Użytkownika, którego używa do uzyskiwania dostępu do Usług. Użytkownik zgadza się z tym, że mamy bezwarunkowe prawo do zarządzania, regulowania, kontrolowania, przekazywania, modyfikowania i (lub) usuwania wszelkich danych przechowywanych przez nas lub w naszym imieniu na naszych serwerach (w tym między innymi na na serwerach naszych zewnętrznych dostawców usług hostingowych) według naszego wyłącznego uznania w każdym ogólnym lub szczególnym przypadku, a zgodnie z dowolną Umową szczegółową dotyczącą Produktu (jak zdefiniowano poniżej) nie będziemy ponosić wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z wykonywaniem przez nas tego prawa.

BEZ WZGLĘDU NA DOWOLNĄ WARTOŚĆ PRZYPISYWANĄ TAKIM DANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE – Z ZASTRZEŻENIEM DOWOLNEJ UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTU – WSZELKIE DANE, HISTORIĘ I ZAWARTOŚĆ KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ DANE UŻYTKOWNIKA I SYSTEMU (JAK ZDEFINIOWANO PONIŻEJ) ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZYCH SERWERACH MOGĄ BYĆ USUWANE, ZMIENIANE, PRZEMIESZCZANE LUB PRZENOSZONE W DOWOLNYM MOMENCIE Z DOWOLNEGO POWODU, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA, PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA LUB BEZ TAKIEGO POWIADOMIENIA, BEZ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z NASZEJ STRONY. NIE ZAPEWNIAMY ANI NIE GWARANTUJEMY I WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ JAKIEJKOLWIEK WARTOŚCI, GOTÓWKI ITP. PRZYPISANYCH JAKIMKOLWIEK DANYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA NASZYCH SERWERACH.

5.Dane Użytkownika i Systemu. W ramach korzystania przez Użytkownika z Usług i prowadzenia interakcji z nimi związanych będziemy gromadzić dane, metadane, treści i informacje, w tym między innymi unikalne identyfikatory, które Użytkownik przekazuje nam lub które są przez nas gromadzone za pośrednictwem Usług (dalej „Dane Użytkownika i Systemu”). Użytkownik niniejszym przyznaje, oświadcza i gwarantuje nam, że ma wszelkie prawa niezbędne do przyznania nam wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, podlegającego udzieleniu podlicencji, zbywalnego i wolnego od opłat prawa i licencji na gromadzenie, używanie, reprodukcję, dystrybucję w formie elektronicznej, przesyłanie, transmitowanie, wykonywanie, wyświetlanie, przechowywanie, archiwizowanie oraz modyfikowanie i tworzenie prac / dzieł pochodnych od wszelkich Danych Użytkownika i Systemu w celu świadczenia i utrzymywania Usług, w tym między innymi udostępniania Użytkownikowi jego Historii i Zawartości Konta Użytkownika oraz – wyłącznie w formie pozbawionej danych możliwych do identyfikacji lub w formie zagregowanej – w celu zgłaszania i ulepszania naszych produktów i Usług, jak również do innych celów biznesowych określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności (zaś wszelkie takie pochodzące z nich dane uznaje się za część naszej własności intelektualnej).

6.Zmiany w Usługach. Z zastrzeżeniem dowolnej Umowy szczegółowej dotyczącej Produktu możemy bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika zmienić Usługi, zaprzestać świadczenia Usług lub funkcji Usług na rzecz konkretnego Użytkownika lub ogólnie Użytkowników, wprowadzić limity użytkowania Usług lub zawiesić dostawę Usług z powodu konserwacji lub z innych względów określonych w niniejszej Umowie. Z zastrzeżeniem dowolnej Umowy szczegółowej dotyczącej Produktu możemy na stałe lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do Usług bez powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi wówczas, gdy według naszego wyłącznego uznania Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy lub bez powodu. Po zatrzymaniu dostępu z dowolnego powodu lub bez powodu Użytkownik nadal pozostaje związany niniejszą Umową.

7.Interakcje z innymi Użytkownikami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje bezpośrednie interakcje z innymi Użytkownikami. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami ani też za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź jego zaniechania. Nie jesteśmy stroną transakcji Użytkownika z kupującym, sprzedającym ani dostawcą zewnętrznym ustanowionym za pośrednictwem Usługi. Wszystkie treści Ogłoszeń są dostarczane przez sprzedającego, a my nie zapewniamy ani nie gwarantujemy ich dokładności ani autentyczności. Przed dokonaniem zakupu zachęcamy wszystkich Użytkowników do odpowiedniej kontroli sprzętu i sprzedających. Aby pomóc w tym Użytkownikom, zebraliśmy kilka przydatnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

8.Kontrola eksportu. Użytkownik ponosisz pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów i rozporządzeń w zakresie eksportu, reeksportu oraz przepisów dotyczących importu. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli jest mieszkańcem kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone lub jest osobą bądź podmiotem z zagranicy, które zostały zablokowane lub odrzucone przez rząd Stanów Zjednoczonych bądź też na mocy podobnych praw lub przepisów obowiązujących w innych jurysdykcjach.

9.Dodatkowe warunki świadczenia usług płatnych. Umieszczenie Ogłoszenia w celu sprzedaży lub zakupu Sprzętu podlega dodatkowym zasadom dotyczącym ogłaszania się, określonym w art. 4 (dalej „Regulamin Ofert”). Jeśli Użytkownik subskrybuje miesięczne Usługi otrzymywania ofert, może być wymagane od niego zawarcie oddzielnej umowy w zakresie ofert lub formularzy zamówień (dalej „Umowa o Ofertach”), która po podpisaniu lub uzgodnieniu jej w inny sposób będzie podlegać postanowieniom niniejszej Umowy, w tym między innymi Regulaminowi Ofert. Oprócz usług w zakresie ofert niektóre inne płatne Usługi, jak na przykład dostęp do Usług wyceny, wymagają od takich Użytkowników zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług subskrypcji (dalej „Umowa o świadczenie Usług Subskrypcji”), która po podpisaniu lub uzgodnieniu jej w inny sposób obejmuje niniejszą Umowę. W zakresie, w jakim występuje konflikt między niniejszą Umową a Umową o Ofertach lub Umową o świadczenie Usług Subskrypcji (każda z nich dalej zwana „Umową szczegółową dotyczącą Produktu”), wiążące są warunki Umowy szczegółowej dotyczącej Produktu.

2.Dane z Ofert; dozwolone zastosowania; ograniczenia

Ogłoszenia zawierają i wyświetlają dane, informacje, obrazy, nazwy handlowe, logotypy i inne treści związane ze Sprzętem wystawionym na sprzedaż, w tym między innymi opisy, ceny i dane do kontaktu ze sprzedającym (dalej „Dane z Ofert”). Poza Danymi z Ofert zawartymi w Ogłoszeniach Użytkownika lub z zastrzeżeniem warunków zawartej z nami oddzielnej umowy o dostęp Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Danych z Ofert i korzystać z nich wyłącznie wówczas, gdy są dostępne w formacie i układzie, które zapewniamy za pośrednictwem Usług do niżej wymienionych ograniczonych celów: (i) przeglądanie, porównywanie i pomoc Użytkownikowi w ustaleniu, czy kupić oferowany Sprzęt lub podobny sprzęt w innym miejscu na rynku; (ii) komunikowanie się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji, negocjowania lub sfinalizowania zakupu oferowanego Sprzętu; lub (iii) zapewnienie Użytkownikowi pomocy w ustaleniu, czy powinien sprzedać swój własny Sprzęt za pośrednictwem serwisu z Usługami, tj. na przykład w określeniu potencjalnej ceny za swój Sprzęt oferowany za pośrednictwem serwisu z Usługami bądź też odpowiedniego czasu na sprzedaż „Dozwolone Zastosowania”). W odniesieniu do Danych z Ofert Użytkownik nie będzie wykorzystywał ani nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na wykorzystywanie jakichkolwiek Danych z Ofert w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu innym niż Dozwolone Zastosowania bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie. Dla jasności i bez ograniczeń w zakresie powyższego, niedozwolone są następujące czynności:

a.rejestrowanie, kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek Danych z Ofert w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem Dozwolonych Zastosowań;

b.publikowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie bezpośrednio lub pośrednio Danych z Ofert lub wszelkich prac / dzieł pochodnych, w tym między innymi raportów lub innych analiz dotyczących rynku sprzętu z drugiej ręki, w jakikolwiek sposób za wynagrodzeniem pieniężnym lub w jakiejkolwiek innej formie; lub

c.włączanie Danych z Ofert w jakikolwiek sposób do narzędzi wyceny używanego sprzętu, pulpitów nawigacyjnych bądź też innych produktów do wizualizacji.

2.Nasze prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Usługi oraz wszystkie materiały w nich zawarte lub przez nie przekazywane, w tym między innymi Danych z Ofert oraz wszelkie inne materiały filmowe, dźwiękowe, obrazy i inne treści i informacje wyświetlane, umieszczane lub udostępniane w Usługach, jak również całe oprogramowanie, algorytmy, kody i technologie stanowiące podstawę Usług i wszystkich praw własności intelektualnej do Usług na całym świecie (zwanych dalej łącznie i indywidualnie „Własnością Intelektualną”) stanowią wyłączną własność firmy Mascus International B.V. lub (w stosownych przypadkach) jej licencjodawców. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie uznane jako stworzenie licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, zaś Użytkownik wyraża zgodę na to, aby nie uzyskiwać dostępu, nie sprzedawać, nie licencjonować, nie wypożyczać, nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie kopiować, nie reprodukować, nie przesyłać, nie prezentować ani nie wykonywać publicznie, nie adaptować, nie edytować ani nie tworzyć prac / dzieł pochodnych od jakiejkolwiek Własności Intelektualnej. Surowo zabrania się wykorzystywania Własności Intelektualnej do jakichkolwiek celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie.

Użytkownik może przesłać nam lub my możemy poprosić Użytkownika o przesłanie nam komentarzy lub pomysłów dotyczących Usług, w tym między innymi dotyczących ulepszania Usług lub naszych produktów (dalej „Pomysły”). Poprzez przesłanie nam jakiegokolwiek Pomysłu Użytkownik zgadza się na to, że jego ujawnienie będzie nieodpłatne, spontaniczne i nieograniczone, nie nakłada to na nas żadnych zobowiązań powierniczych ani innych, oraz że możemy swobodnie korzystać z Pomysłu bez dodatkowej rekompensaty na rzecz Użytkownika i (lub) ujawniać Pomysł na zasadzie braku poufności bądź też w inny sposób dowolnej osobie. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że poprzez zaakceptowanie jego zgłoszenia nie zrzekamy się żadnych praw do wykorzystania podobnych lub pokrewnych pomysłów znanych nam wcześniej lub opracowanych przez naszych pracowników, lub otrzymanych ze źródeł innych niż od Użytkownika.

3.Regulamin Ofert

0.Czas prezentacji Ogłoszenia. Samodzielnie publikowane Oferty będą prezentowane przez okres wybrany i opłacony przez Użytkownika podczas publikacji takiego Ogłoszenia. Oferty utworzone i przesłane w inny sposób zostaną opublikowane i prezentowane przez okres uzgodniony w stosownej Umowie o Ofertach. Jeśli Sprzęt Użytkownika zostanie sprzedany, jego obowiązkiem jest usunięcie Oferty za pomocą funkcji dostępnych na Koncie Użytkownika lub powiadomienia nas o tym, że można usunąć Ofertę.

1.Opłaty za Oferty. Wysokość opłat za publikację przez Użytkownika własnych Ogłoszeń i wszelkich usług dodatkowych opiera się na aktualnym cenniku udostępnionym Użytkownikowi przed publikacją, zaś publikacja jest uwarunkowana uiszczeniem pełnej płatności poprzez zatwierdzone przez nas metody płatności. Naszym zewnętrznym dostawcą usług płatniczych jest Adyen N.V. Poprzez korzystanie z Usług samodzielnego publikowania Ogłoszeń Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszelkich warunków korzystania z usług firmy Ayden udostępnionych mu czasami przez nas. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.adyen.com/. Wysokość opłat za Ogłoszenia niepublikowane samodzielnie przez Użytkownika oraz za wszelkie Usługi dodatkowe zostaną uzgodnione między Użytkownikiem a nami przed pierwszą publikacją Ogłoszenia i określone w Umowie o Ofertach, jeśli taka zostanie zawarta. Wygenerowane faktury są należne do zapłaty bez jakichkolwiek potrąceń po ich otrzymaniu za pośrednictwem zatwierdzonych przez nas metod płatności. Z zastrzeżeniem art. 4.10 po opublikowaniu Ogłoszenia opłaty z nim związane nie podlegają zwrotowi.

2.Podatki; Odsetki; Inne koszty. Wszystkie opłaty za Usługi stanowią koszt netto, tj. nie obejmują wszelkich obowiązujących podatków od sprzedaży, użytkowania, wartości dodanej lub od towarów i usług, ceł, podatków potrącanych u źródła ani innych podobnych opłat, w tym także odsetek ani kar. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) od daty należności nie otrzymamy dowolnej należnej kwoty, wówczas możemy (i) uzależnić przyszłe umowy od przyjęcia krótszych lub alternatywnych warunków płatności; oraz (ii) naliczać opłaty za zwłokę lub odsetki w wysokości 12% rocznie lub maksymalnej dozwolonej przez obowiązujące prawo, w zależności, która z nich jest niższa. Wszelkie sądowe i pozasądowe koszty windykacji nieuiszczonych przez Użytkownika kwot zostaną poniesione przez tego Użytkownika.

3.Treść Ogłoszenia. Ogłoszenia publikowane w serwisie z Usługami: (a) muszą dotyczyć Sprzętu, do sprzedaży którego Użytkownik jest uprawniony; (b) muszą zawierać dokładne Dane o Ofercie; (c) muszą rzetelnie przedstawiać stan Sprzętu i nie mogą usiłować wprowadzać w błąd; (d) muszą dotyczyć wyłącznie tylko jednej sztuki Sprzętu i nie mogą być duplikatem; (e) muszą promować wyłącznie sprzedawany Sprzęt, a nie inne produkty lub usługi; (f) nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa autorskie, prawa osobiste, tajemnice handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, wynalazki, prawa do wzorów oraz wszelkie inne prawa przewidziane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do własności intelektualnej; oraz (g) nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych ani przedstawiających groźby.

4.Umieszczanie Ogłoszeń. Ogłoszenia mogą być tworzone i przesyłane wyłącznie za pomocą zatwierdzonych przez nas środków. Poza Ogłoszeniami publikowanymi samodzielnie przez Użytkownika poprzez opcję dostępną dla wszystkich Kont Użytkowników Ogłoszenia można przesyłać w jeden z następujących sposobów: a) system zarządzania zapasami „RB Asset Solutions” dostarczany przez firmę Mascus International B.V. lub jej Podmiot Powiązany; (b) zautomatyzowane narzędzia importu dostarczone przez Partnera Licencyjnego; (c) interfejsy programowania aplikacji (API) dostarczane przez jednego z naszych partnerów, które albo udostępniamy Użytkownikowi, albo z którym obie strony mają niezależne relacje; lub (d) wszelkie inne zautomatyzowane środki zatwierdzone przez nas na piśmie. Ogłoszenia dotyczące Sprzętu wskazane w systemie zarządzania zapasami „RB Asset Solutions” do umieszczania Ofert w serwisie z Usługami będą tworzone poprzez pobranie z systemu Danych z Oferty, w tym zdjęć, szczegółowych informacji o Sprzęcie oraz danych do kontaktu. Ze względu na odstępy czasu między indeksowaniem danych i środków bezpieczeństwa treść Ogłoszeń nie od razu jest widoczna w Internecie.

5.Niezbędne prawa. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał i zachowa wszelkie niezbędne prawa i pozwolenia do Danych z Ofert, w tym wszelkie oświadczenia lub pozwolenia od kontaktów sprzedawców indywidualnych, w celu uzyskania pozwolenia na stworzenie swojego Ogłoszenia, przesłanie go do serwisu z Usługami, wyświetlania go tam oraz do przyznania nam prawa do wykorzystywania i przetwarzania w inny sposób Danych z Ofert, jak określono w niniejszej Umowie.

6.Weryfikacja Ogłoszeń przez firmę Mascus. Mamy prawo – ale nie obowiązek – weryfikacji każdego Ogłoszenia pod kątem jego stosowności zarówno przed, jak i po publikacji. Jeśli na podstawie uzasadnionych działań stwierdzimy, że Ogłoszenie Użytkownika nie jest odpowiednie lub w inny sposób narusza niniejszą Umowę, wówczas skontaktujemy się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo – bez ponoszenia za to żadnej odpowiedzialności – do opóźnienia publikacji lub usunięcia z publikacji wszelkich Ogłoszeń, które na podstawie uzasadnionych działań uznamy za nieodpowiednie lub w inny sposób naruszające niniejszą Umowę. Jeśli Ogłoszenie Użytkownika zostanie usunięte przed publikacją, wówczas Użytkownik będzie mieć prawo do zwrotu opłat uiszczonych z tytułu publikacji takiego Ogłoszenia, o ile usunięcie nie nastąpiło wskutek działania oszukańczego, nieuczciwego lub niezgodnego z prawem.

7.Licencja na użytkowanie. Poprzez tworzenie lub przesłanie Ogłoszenia Użytkownik niniejszym przyznaje wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne, podlegające udzieleniu podlicencji, zbywalne i wolne od opłat prawa i licencje na gromadzenie, używanie, reprodukcję, dystrybucję transmitowanie, wykonywanie, wyświetlanie, przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie i tworzenie prac / dzieł pochodnych od wszelkich Danych z Ofert powiązanych z Ogłoszeniami Użytkownika w celu świadczenia, utrzymywania, zabezpieczania i ulepszania Usług, w tym między innymi wprowadzania na rynek i promowania Ogłoszeń Użytkownika przy użyciu takich rozkładów i interfejsów dla Usług, jakie uznamy za stosowne według naszego wyłącznego uznania w celu zakazania lub pozwolenia innym Użytkownikom na wykorzystanie i uzyskanie dostępu do Danych z Ofert, zgodnie z niniejszą Umową – w formie pozbawionej danych możliwych do identyfikacji lub w formie zagregowanej – w celu rozwijania i wspierania naszych produktów i usług oraz do innych celów biznesowych (zaś wszelkie dane pochodzące od nich są uważane za część naszej Własności Intelektualnej).

8.Publikacja Ogłoszeń na innych kanałach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w ramach świadczonych Usług możemy zapewnić stronom trzecim dostęp do całości lub części Ogłoszenia w celach jego publikacji, umożliwiając tym samym stronie trzeciej promowanie Ogłoszenia w połączeniu z innymi reklamami na stronach internetowych tych stron trzecich, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów lub mediów reklamowych.

9.Zrzeczenie się ustawowego okresu do namysłu. Choć Usługi nie są przeznaczone do użytku osobistego, rodzinnego ani domowego, potwierdzamy, że niektórych jurysdykcjach prywatni Użytkownicy będący sprzedawcami w przypadku samodzielnej publikacji Ogłoszeń mogą mieć pewne ustawowe prawa. Tego rodzaju prywatny Użytkownik będący sprzedawcą i samodzielnie publikujący Ogłoszenia niniejszym potwierdza, że poprzez przesłanie Ogłoszenie do publikacji Użytkownik wyraźnie zgadza się na bezzwłoczne wejście w życie umowy o świadczenie Usług, tym samym zrzeka się ustawowego okresu na odstąpienie od umowy lub okresu do namysłu, do którego Użytkownik może być uprawniony. Niezależnie od powyższego, jeśli prywatny Użytkownik będący sprzedawcą zechce anulować swoje Ogłoszenie przed wybraną datą wygaśnięcia publikacji i otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów, wówczas Użytkownik może przekazać nam na piśmie prośbę zawierającą następujące informacje:

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat: Mascus International BV
Bijster 3

4817 HX Breda

Niderlandy

Niniejszym pragnę odstąpić od zawartej przez nas umowy o świadczenie usług samodzielnego publikowania Ogłoszeń online w dniu [wpisać datę].

[Imię i nazwisko / nazwa konsumenta]
[adres konsumenta]
[podpis konsumenta]

10.Zastosowania inne niż firmy Mascus. Interfejsy programowania aplikacji (API) oraz i inne zatwierdzone zautomatyzowane środki dostarczone przez któregoś z naszych partnerów (dalej „Zastosowania inne niż firmy Mascus") są udostępniane do użytku przez ich odpowiednich dostawców i mogą podlegać ich własnym warunkom. Jeśli dostawca taki przestanie udostępniać Zastosowania inne niż firmy Mascus do współpracy z Usługami lub zacznie robić to na warunkach, które uznamy za nieracjonalne (tj. anuluje usługę, będzie stosować stare metody integracji lub nieodpowiednie protokoły bezpieczeństwa), wówczas możemy zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać świadczenia takiej funkcji na zasadzie współpracy z naszym serwisem z Usługami. Użytkownik nie będziesz uprawniony z tego tytułu do żadnego zwrotu, kredytu ani innego odszkodowania. Jeśli ewentualna zmiana, zawieszenie lub zaprzestanie współpracy nie będzie dla Użytkownika do zaakceptowania, wówczas jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest rozwiązanie zawartej z nami umowy o świadczenie Usług.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE, KARNE, NADZWYCZAJNE, PRZYKŁADOWE ANI ŻADNE INNE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z ZASTOSOWAŃ INNYCH NIŻ FIRMY MASCUS LUB ZE STOSUNKU UMOWNEGO Z JAKIMKOLWIEK DOSTAWCĄ ZASTOSOWAŃ INNYCH NIŻ FIRMY MASCUS.

11.Siła wyższa. My (oraz Dostawca Ofert firmy Mascus, jeśli to nie my), nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne opóźnienia ani niewykonanie płatnych Usług wynikające z dowolnej przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą (dalej „Działania siły wyższej”), w tym między innymi wskutek pożarów, wybuchów, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajków w całym przemyśle, przestojów lub spowolnień w pracy lub innych sporów branżowych, wypadków, zamieszek lub niepokojów społecznych, działań władz cywilnych lub wojskowych, przerw w dostawie prądu, internetu lub środków telekomunikacji, jak również w aplikacjach lub systemach Użytkownika lub wszelkich innych stron trzecich. Wszelkie okresy na wykonanie naszych zobowiązań są automatycznie przedłużane o czas trwania Działania siły wyższej, o ile Użytkownik bezzwłocznie otrzyma w tej sprawie powiadomienie na piśmie, a my (lub Dostawca Ofert firmy Mascus, jeśli to nie my) podejmiemy wszelkie uzasadnione handlowo wysiłki. aby jak najszybciej wznowić wykonywanie zobowiązań.

4.Dodatkowe warunki dotyczące aplikacji mobilnych

0.Aplikacje mobilne. Możemy udostępniać oprogramowanie umożliwiające dostęp do Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego (dalej „Aplikacje mobilne”). Aby Użytkownik mógł korzystać z Aplikacji mobilnych, musi mieć urządzenie mobilne kompatybilne z Aplikacjami mobilnymi. Nie gwarantujemy, że Aplikacje mobilne będą kompatybilne z urządzeniem mobilnym Użytkownika. Użytkownik możesz korzystać z danych mobilnych podczas połączeń z Aplikacjami mobilnymi, za które to usługi jego operator telefonii komórkowej może obciążyć go dodatkowymi opłatami. Użytkownik zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie obciążenia. Niniejszym udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej licencji na używanie skompilowanej kopii kodu Aplikacji mobilnych na co najmniej jednym urządzeniu mobilnym, którego Użytkownik jest właścicielem lub wyłącznym dzierżawczą, wyłącznie do użytku osobistego tego Użytkownika. Użytkownik nie może: (i) modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani dokonywać inżynierii wstecznej Aplikacji mobilnych z wyjątkiem przypadków, w których ograniczenie takie jest wyraźnie zabronione przez prawo; (ii) wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, dystrybuować ani w żaden inny sposób przekazywać Aplikacji mobilnych stronom trzecim, ani też używać Aplikacji mobilnych do współdzielenia czasu ze stronami trzecimi lub świadczenia usług podobnych usług na rzecz stron trzecich; (iii) sporządzać kopii Aplikacji mobilnych; (iv) usuwać, omijać, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Aplikacji mobilnych, funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Aplikacji mobilnych, lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji mobilnych; (v) usuwać informacji o prawach autorskich i innych prawach własności znajdujących się w Aplikacjach mobilnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że od czasu do czasu możemy wydawać zaktualizowane wersje Aplikacji mobilnych i – o ile pozwalają na to ustawienia urządzenia Użytkownika – automatycznie aktualizować elektronicznie wersję Aplikacji mobilnych, z których Użytkownik korzysta na swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik wyrażasz zgodę na tego rodzaju automatyczną aktualizację na swoim urządzeniu mobilnym i zgadza się, że warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie do wszystkich takich aktualizacji. Każdy kod strony trzeciej, który może zostać włączony do Aplikacji mobilnych, jest objęty stosownymi warunkami licencji w formie „open source” lub licencji strony trzeciej – w stosownych przypadkach – upoważniającymi do korzystania z takiego kodu. Udzielenie licencji, o którym mowa powyżej, nie stanowi sprzedaży Aplikacji mobilnych ani żadnej ich kopii, zaś my lub nasi partnerzy zewnętrzni, lub dostawcy zewnętrzni zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Aplikacjach mobilnych (oraz wszelkich ich kopiach). Wszelkie próby przeniesienia jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, są nieważne. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy tej Umowy. Jeśli Aplikacje mobilne są nabywane w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia. Aplikacje mobilne uważa się odpowiednio za „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z art. 227.7202 DFAR i art. 12.212 FAR – stosownie do przypadku. Jakiekolwiek użytkowanie, powielanie, wydawanie, wykonywanie, wyświetlanie lub ujawnianie Usług oraz

i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej przez rząd Stanów Zjednoczonych będzie podlegało wyłącznie niniejszej Umowie i jest zabronione, o ile nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie. Aplikacje mobilne podlegają prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Aplikacje mobilne nie mogą być eksportowane ani reeksportowane do niektórych krajów ani do osób lub podmiotów, wobec których obowiązuje zakaz eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Aplikacje mobilne mogą ponadto podlegać przepisom importowym i eksportowym innych krajów. Użytkownik zgadzasz się przestrzegać wszystkich amerykańskich i zagranicznych przepisów dotyczących korzystania z Aplikacji mobilnych oraz Usług.

1.Aplikacje mobilne ze sklepu Apple App Store. Niżej określone warunki mają zastosowanie do wszelkich Aplikacji mobilnych zakupionych przez Użytkownika w sklepie Apple App Store (dalej „Oprogramowanie pochodzące z Apple App Store”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie między Użytkownikiem i nami, a nie firmą Apple, Inc. (dalej „Apple”) oraz że firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Oprogramowanie pochodzące z Apple App Store ani za jego zawartość. Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store musi odbywać się zgodne z warunkami korzystania ze sklepu App Store. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple w żaden sposób nie jest zobowiązana do świadczenia Usług konserwacyjnych ani wsparcia w odniesieniu do oprogramowania pochodzącego z Apple App Store. W przypadku braku zgodności Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store z obowiązującą gwarancją można o tym powiadomić Apple, zaś Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z brakiem zgodności z jakąkolwiek gwarancją będą podlegać wyłącznie postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkim przepisom prawa mającym zastosowania do nas jako dostawcy oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple nie jest odpowiedzialna za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika lub strony trzecie w odniesieniu do Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store lub w związku z posiadaniem i (lub) korzystaniem z Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności producenta za produkt; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących tego, że Oprogramowanie pochodzące z Apple App Store nie spełnia dowolnych obowiązujących wymogów prawnych lub ustawowych; oraz (iii) roszczeń wynikających z przepisów w zakresie ochrony konsumentów lub podobnego ustawodawstwa; zaś wszystkie takie roszczenia podlegają wyłącznie postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkim przepisom prawa mającym zastosowania do nas jako dostawcy oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich dotyczących tego, że Oprogramowanie pochodzące z Apple App Store lub posiadanie bądź korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej, to my, a nie firma Apple, będziemy ponosić wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym niniejszą Umową. Użytkownik i my przyjmujemy do wiadomości i zgadzamy się z tyn, że firma Apple oraz jej spółki zależne są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszej Umowy w odniesieniu do licencji Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store oraz że po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy firma Apple będzie mieć prawo (i uznaje się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy w odniesieniu do licencji Użytkownika na korzystanie z Oprogramowania pochodzącego z Apple App Store wobec Użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

2.Aplikacje mobilne ze sklepu Google Play Store. Niżej określone warunki mają zastosowanie do wszelkich Aplikacji mobilnych zakupionych przez Użytkownika w sklepie Google Play Store (dalej „Oprogramowanie pochodzące z Google Play Store”): (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie między Użytkownikiem i nami, a nie firmą Google, Inc. (dalej „Google”); (ii) korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania pochodzącego z Google Play Store musi odbywać się zgodne z obowiązującymi obecnie warunkami korzystania ze sklepu Google Play Store; (iii) Google jest wyłącznie dostawcą sklepu Google Play Store, skąd Użytkownik uzyskał Oprogramowanie pochodzące z Google Play Store; (iv) my, a nie Google, ponosimy wyłączną odpowiedzialność za Oprogramowanie pochodzące z Google Play Store; (v) Google nie ma wobec Użytkownika żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w związku z Oprogramowaniem pochodzącym z Google Play Store ani z Umową; (vi) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Google jest beneficjentem Umowy będącym stroną trzecią, ponieważ dotyczy ona naszego oprogramowania pochodzącego z Google Play Store.

5.Polityka prywatności

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Nasze dane przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Europy. O ile na piśmie nie uzgodniliśmy inaczej, jesteśmy administratorem informacji gromadzonych i przetwarzanych przez serwis z Usługami. Użytkownik rozumie, że w czasie korzystania przez niego z usług będziemy gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe oraz dane zagregowanie i (lub) zanonimizowane, jak określono w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W pewnych regionach na świecie niektóre z naszych Usług płatnych są sprzedawane za pośrednictwem Partnerów Licencyjnych, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Informacje przetwarzane przez Partnerów Licencyjnych podlegają naszym ustaleniom umownym oraz ich odpowiednim oświadczeniom o ochronie prywatności. W innych regionach niektóre z naszych Usług płatnych są sprzedawane przez Podmioty Stowarzyszone firmy Mascus (będące członkami naszej rodziny korporacyjnej, z którymi również możemy mieć zawarte stosowne umowy). My i oni korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców w celu wykonywania funkcji związanych z Usługami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w celu zapewnienia zgodnego z prawem przekazywania danych lub dostępu do danych Użytkownika w regionach poza Europą

korzystamy z różnych środków. Korzystamy także ze środków umownych i technologicznych w celu ograniczenia przetwarzanie informacji tylko do tego, co jest niezbędne do świadczenia Usług. W przypadku, gdy Użytkownik angażuje się w relację ze sprzedającym lub kupującym będącym stroną trzecią w związku z Ogłoszeniem lub żąda usług strony trzeciej bezpośrednio poprzez Usługi (takie jak akcesoria, transport czy finansowanie), wówczas przekażemy dane Użytkownika takiej stronie trzeciej w tym celu zgodnym z ww. relacją lub żądaniem. Użytkownik przyjmujesz również do wiadomości i zgadza się z tym, że poprzez umieszczenie w Ogłoszeniu swojego adresu e-mail oraz innych danych do kontaktu Użytkownik udostępnia publicznie takie informacje, po to aby inni zainteresowani Użytkownicy mogli się z nim skontaktować. Ponadto Użytkownik oświadcza, że poprzez korzystanie przez niego z funkcji przesyłania wiadomości i kontaktu, możemy gromadzić i przechowywać taką komunikację jako część Danych Użytkownika i Systemu.

6.Bezpieczeństwo

Dbamy o integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas informacji. Wdrożyliśmy i przestrzegamy polityki bezpieczeństwa informacji, w tym między innymi stosując w tym zabezpieczenia fizyczne, zarządcze i techniczne uznane za stosowne według naszego wyłącznego uznania, a mające na celu zachowanie integralności i bezpieczeństwa tych informacji. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione strony trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa i wykorzystać informacji dotyczących Użytkownika do niewłaściwych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazuje swoje dane na własne ryzyko. Jak już wspomniano powyżej, zalecamy Użytkownikowi zapoznanie się naszymi pomocnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które pomogą mu chronić się w Internecie.

7.Zrzeczenie się odpowiedzialności za łącza (linki) i materiały stron trzecich

USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ MATERIAŁY STRON TRZECICH LUB ŁĄCZA (LINKI) DO MATERIAŁÓW STRON TRZECICH, KTÓRYCH NIE JESTEŚMY WŁAŚCICIELAMI ANI ICH NIE KONTROLUJEMY. NIE UDZIELAMY POPARCIA ANI NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEGO RODZAJU STRONY INTERNETOWE, INFORMACJE, MATERIAŁY, PRODUKTY LUB USŁUGI STRON TRZECICH. JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUGI STRONY TRZECIEJ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Z USŁUGAMI LUB UDOSTĘPNIA SWOJE DANE BĄDŹ INFORMACJE NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUGI STRONY TRZECIEJ, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO I MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NINIEJSZA UMOWA ORAZ NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO KORZYSTANIA Z TAKICH STRON INTERNETOWYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZWALNIA NAS Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, USŁUG LUB TREŚCI STRON TRZECICH. PONADTO RELACJE UŻYTKOWNIKA Z DOSTAWCAMI ZEWNĘTRZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SERWISIE Z USŁUGAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW, A TAKŻE WSZELKIE INNE USTANOWIONE PRZEZ NICH WARUNKI (TAKIE JAK GWARANCJE), SĄ WYŁĄCZNĄ SPRAWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TAKIM DOSTAWCĄ. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONTAKTÓW UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI DOSTAWCAMI.

8.Odszkodowanie

Użytkownik będzie bronić, chronić i zabezpieczać nas i nasze podmioty stowarzyszone, pośredników, Partnerów Licencyjnych, dostawców lub licencjodawców (oraz naszych i ich pracowników, wykonawców, pośredników, kierowników i dyrektorów) przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, wierzytelnościami, kosztami lub długami, a także wydatkami (w tym między innymi honorariami przedstawicieli prawnych) wynikających z następujących działań lub związanych z następującymi działaniami: (i) korzystanie z usług i uzyskiwanie do nich dostępu, w tym między innymi do danych lub treści przesyłanych lub otrzymywanych przez Użytkownika; (ii) naruszenie przez Użytkownika dowolnego warunku niniejszej Umowy, w tym między innymi którychkolwiek z powyższych oświadczeń i gwarancji; (iii) naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym między innymi prawa do ochrony prywatności lub praw własności intelektualnej; (iv) naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulaminów lub lub przepisów; (v) korzystanie przez Użytkownika z Usług lub Danych z Ofert w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie, w tym między innymi z naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z ograniczeń dotyczących wykorzystania przez niego z Usług lub Danych z Ofert, jak określono powyżej odpowiednio w art. 1.3 lub 2; (vi) rażące zaniedbanie lub umyślne działanie Użytkownika; lub (vii) uzyskanie dostępu do dostępu do Usług przez dowolną stronę trzecią przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego odpowiedniego kodu zabezpieczającego Użytkownika.

9.Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ ANI PISEMNEJ, OTRZYMANE OD NAS PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POWSTANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓREJ NIE OKREŚLONO WYRAŹNIE W NINIEJSZEJ UMOWIE. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, MY, NASZE SPÓŁKI ZALEŻNE, NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I NASI PARTNERZY LICENCYJNI NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB POPRAWNE; ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; ; ŻE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU W SPOSÓB CIĄGŁY I BEZPIECZNY; ŻE JAKIEKOLWIEK USTERKI LUB BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE; LUB ŻE USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW BĄDŹ INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z USŁUG SĄ POBIERANE NA JEGO WŁASNE RYZYKO, ZAŚ UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO, LUB UTRATĘ DANYCH WSKUTEK TAKIEGO POBIERANIA LUB KORZYSTANIA Z USŁUG. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNIK FAKTYCZNIE DOKONA TRANSAKCJI ZWIĄZANEJ ZE SPRZĘTEM LUB ZREALIZUJE JAKĄKOLWIEK KONKRETNĄ WARTOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z DANEJ TRANSAKCJI.

PRAWO FEDERALNE I KRAJOWE, PRZEPISY W NIEKTÓRYCH STANACH, PROWINCJACH I INNYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA UMOWA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, ALE UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

10.Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI PARTNERZY, POŚREDNICY, PARTNERZY LICENCYJNI, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY (ORAZANI ANI NASI, ANI ICH PRACOWNICY, WYKONAWCY, POŚREDNICY, KIEROWNICY I DYREKTORZY) NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, STRATY DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NICH. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE WSKUTEK SPAMOWANIA, PHISHINGU, HAKOWANIA LUB MANIPULOWANIA URZĄDZENIAMI LUB SYSTEMAMI UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ ZA DOWOLNE NIEUPRAWNIONE UZYSKANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE Z USŁUG LUB KONTA UŻYTKOWNIKA, BĄDŹ TEŻ Z INFORMACJI TAM ZAMIESZCZONYCH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI; (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (III) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW LUB KORZYSTANIE Z NICH I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH; (IV) WSZELKIE ZAKŁÓCENIA LUB PRZERWY W TRANSMISJI DANYCH DO SERWISU LUB Z SERWISU Z USŁUGAMI; (V) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO SERWISU Z USŁUGAMI LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM PRZEZ STRONY TRZECIE; (VI) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI OPUBLIKOWANYCH, PRZESŁANYCH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, LUB UDOSTĘPNIONYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; (VII) WYKORZYSTANIE DANYCH Z OFERT LUB INNYCH DANYCH KONTA UŻYTKOWNIKA PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ; I (LUB) (VIII) SZKALUJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE STRON TRZECICH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI PARTNERZY, POŚREDNICY, PARTNERZY LICENCYJNI, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY (ORAZ ANI NASI, ANI ICH PRACOWNICY, WYKONAWCY, POŚREDNICY, KIEROWNICY I DYREKTORZY) NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, POSTĘPOWANIA SĄDOWE, WIERZYTELNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, SZKODY, STRATY ANI KOSZTY PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 500,00 EURO. NINIEJSZE POSTANOWIENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB OPIERA SIĘ NA INNYCH PODSTAWACH, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JEST OGRANICZONA DO KWOTY 500,00 EURO, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDZIE SZKODA SPOWODOWANA ZOSTAŁA PRZEZ NASZE UMYŚLNE DZIAŁANIE LUB PRZEZ NASZE RAŻĄCE ZANIEDBANIE.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA UMOWA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, ALE UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

11.Podmiot zamawiający, prawo właściwe i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego / procesu przed ławą przysięgłych

0.Podmiot zamawiający. Niniejszą Umowę oraz – jak określono w art. 1.9 – umowę o subskrypcję Usług można zawrzeć z firmą Mascus International B.V. (Bijster 3, 4817 HX Breda, Niderlandy) lub odpowiednim Podmiotem Stowarzyszonym firmy Mascus, lub Partnerem Licencyjnym działający w regionie Użytkownika.

1.Obowiązujące prawo / prawo właściwe ze względu na miejsce. Z zastrzeżeniem warunków Umowy szczegółowej dotyczącej Produktu lub obowiązujących przepisów w zakresie prawa konsumenckiego niniejsza Umowa podlega przepisom prawa niderlandzkiego, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw, a wszelkie działania związane z niniejszą Umową podjęte przez Użytkownika będą wnoszone wyłącznie do właściwych sądów w Amsterdamie. Według naszego wyłącznego uznania możemy wszcząć postępowanie sądowe, według swojego wyboru, przed sądami właściwej jurysdykcji w Amsterdamie lub w miejscu zamieszkania / siedziby Użytkownika, a jeśli w sprawę zaangażowanych jest więcej stron niż jedna, wówczas może to być sąd w miejscu zamieszkania / siedziby którejkolwiek ze stron, zaś Użytkownik i wszystkie pozostałe strony wyrażają zgodę na przeniesienie postępowania do tej jurysdykcji i właściwego sądu.

2.Wykluczenie. Kategorycznie wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów.

3.Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego / procesu przed ławą przysięgłych W SYTUACJI, GDY UŻYTKOWNIK MOŻE Z POWODZENIEM WNIEŚĆ POWÓDZTWO POZA AMSTERDAMEM LUB PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTU JEST INNE, WÓWCZAS W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH OSÓB I PODMIOTÓW – BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TE OSOBY LUB PODMIOTY UZYSKAŁY USŁUGI LUB KORZYSTAŁY Z USŁUG DO CELÓW OSOBISTYCH, KOMERCYJNYCH LUB INNYCH – WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ WNOSZONE INDYWIDUALNIE PRZEZ TE STRONY, A NIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE POZWU GRUPOWEGO, POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, W SPRAWIE Z POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNIESIONEJ PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO CZY W INNYM POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNYM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE POPRZEZ ZAWARCIE UMOWY UŻYTKOWNIK ORAZ MY ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, DO UDZIAŁU W POZWIE GRUPOWYM, POWÓDZTWIE ZBIOROWYM, SPRAWIE Z POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNIESIONEJ PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO LUB W INNYM POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNYM DOWOLNEGO RODZAJU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ TEGO PRAWA, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. ZRZECZENIE SIĘ WW. PRAWA W TYM POSTANOWIENIU NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

12.Informacje ogólne

0.Przeniesienie praw. Niniejsza umowa ani wszelkie prawa i licencje udzielone na jej podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, niemniej jednak mogą być bez ograniczeń przenoszone przez nas. Wszelkie próby przeniesienia lub scedowania tychże naruszające niniejsze postanowienie uznaje się za nieważne.

1.Procedury powiadamiania. Możemy przesyłać użytkownikowi powiadomienia, bez względu na to, czy są one wymagane przepisami prawa lub czy służą do celów marketingowych lub innych celów biznesowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia na piśmie lub w formie papierowej, lub poprzez umieszczenie takiego powiadomienia na naszej stronie internetowe, w zależności, co ustalimy według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do określenia formy i środków przekazywania powiadomień naszym Użytkownikom, o ile użytkownik może zrezygnować z pewnych powiadomień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub jak opisano w niniejszej Umowie lub naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek automatyczne filtrowanie, które Użytkownik lub jego operator sieci może stosować do powiadomień przesyłanych przez nas pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2.Zmiany w Umowie. Według naszego wyłącznego uznania możemy od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejszą Umowę, dlatego zaleca się Użytkownikowi, by czasami przeglądał tę stronę. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Umowie, wówczas u góry na tej stronie zaktualizujemy datę „ostatniej zmiany” i powiadomimy Użytkownika, że do Umowy wprowadzono istotne zmiany. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po każdej takiej zmianie oznacza zaakceptowanie przez niego nowych Warunków korzystania z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych lub przyszłych Warunków ogólnych korzystania z serwisu, nie powinien korzystać z Usług ani uzyskiwać dostępu (bądź nadal uzyskiwać dostępu) do serwisu z Usługami. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – O ILE NIE STWIERDZONO INACZEJ – WSZELKIE ZMIENIONE LUB NOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU BĘDĄ W PEŁNI REGULOWAĆ KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG I OBOWIĄZYWAĆ OD PIERWSZEGO DOSTĘPU DO SERWISU I SKORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI NASTĄPIŁO TO PRZED ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA TAKICH ZMIENIONYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU.

3.Całość / podzielność Umowy Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi zmianami i umowami dodatkowymi, które Użytkownik może zawrzeć z nami w związku z Usługami, takie jak Umowy szczegółowe dotyczące Produktu, będzie stanowić całość Umowy zawartej między Użytkownikiem i nami, a dotyczącej Usług. Każde powiązane zamówienie lub podobny dokument dostarczony przez Użytkownika – w stosownych przypadkach – będzie stanowił wyłącznie odniesienie i nie będzie miał mocy ani skutku, nawet jeśli zostanie podpisany przez Użytkownika i Dostawcę Oferty w firmie Mascus po dacie zawarcia niniejszej Umowy. Żaden z naszych pracowników ani przedstawicieli nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian ani uzupełnień niniejszej Umowy, o ile nie zostanie to podpisane na piśmie przez naszego upoważnionego przedstawiciela. Wszelkie oświadczenia lub komentarze pomiędzy Użytkownikiem a którymkolwiek z naszych pracowników lub przedstawicieli są kategorycznie wyłączone z niniejszej Umowy i nie będą miały zastosowania do Użytkownika, do nas ani do korzystania przez Użytkownika z Usług. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, wówczas nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. Jeśli zapewniliśmy tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszej Umowy na inny język, wówczas tłumaczenie takie zostało zapewnione wyłącznie dla wygody Użytkownika. W razie jakichkolwiek niezgodności między wersją niniejszej Umowy w języku angielskim a jej dowolnym tłumaczeniem, obowiązuje wersja w języku angielskim.

4.Odstąpienie od postanowień umownych Żadne odstąpienie od dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uznawane za dalsze l ub kontynuowane zrzeczenie tego ani żadnego innego postanowienia, zaś nasza niemożność dowiedzenia jakichkolwiek praw lub postanowień na mocy niniejszej Umowy nie może stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

5.Kontakt W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy prosimy o skontaktowanie się z nami.

13.Opinie i zgłaszanie naruszeń w zakresie praw własności intelektualnej

Jeśli Użytkownik uważa, że materiały w jakiejkolwiek części Usług są nieprawidłowe lub wadliwe, wówczas może nas o tym poinformować, wysyłając informacje za pomocą linku „Opinia” na stronie głównej serwisu z Usługami. W swojej wiadomości prosimy szczegółowo opisać błąd lub wadę.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i tego samego oczekujemy od naszych Użytkowników. Jeśli Użytkownik uzna, że jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez materiały opublikowane w serwisie z Usługami przez inne osoby, powinien przekazać nam lub wyznaczonemu przez nas przedstawicielowi następujące informacje:

1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub właściciela innej własności intelektualnej;

2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostały naruszone;

3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza wyżej określone prawa oraz wskazanie, gdzie znajduje się on w Usługach;

4. Wystarczające informacje umożliwiające nam skontaktowanie się z Użytkownikiem, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;

5. Oświadczenie, w którym Użytkownik wyraża przekonanie w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest umocowane przez właściciela praw autorskich lub właściciela innej własności intelektualnej; oraz

6. Oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, iż ​powyższe informacje są dokładne oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub właścicielem innej własności intelektualnej bądź też został upoważniony do działania w imieniu właściciela.

Powyższe informacje należy przesłać na adres:

Poza terenem Ameryki Północnej:

Do wiadomości: Infringement Notice
Legal Department
Mascus

Adres: Bijster 3
4817 HX Breda, Niderlandy

Tel.: +31.765.242.600
Faks: +31.765.242.650

Na terenie Ameryki Północnej:

Do wiadomości: Infringement Notice
Senior Paralegal
Ritchie Bros. Auctioneers (America) Inc.

Adres: 4000 Pine Lake Road
Lincoln, NE USA 68516

Tel.: +1-(800) 211-3983
Faks: +1-(888) 433-3467

JEŚLI UŻYTKOWNIK ŚWIADOMIE FAŁSZYWIE OŚWIADCZY, ŻE MATERIAŁ ON-LINE NARUSZA PRAWA AUTORSKIE, W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA KRZYWOPRZYSIĘSTWO ORAZ KARY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, W TYM DO ODSZKODOWANIA PIENIĘŻNEGO, POKRYCIA KOSZTÓW SĄDOWYCH I HONORARIÓW PRZEDSTAWICIELSTWA PRAWNEGO.

Należy pamiętać, że ta procedura ta służy wyłącznie do powiadomienia nas o naruszeniu praw własności intelektualnej. Wyższe określone wymagania mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych praw i obowiązków, lecz nie stanowią porady prawnej. W sprawie swoich praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów wskazane może być skontaktowanie się z prawnikiem.

Zgodnie z obowiązującym prawem przyjęliśmy politykę usuwania – w stosownych sytuacjach – Użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają takie prawa. Możemy również według własnego uznania ograniczyć dostęp do Usług Użytkownikom i (lub) zamknąć Konta Użytkowników, którzy naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, bez względu na to, czy doszło do ponownego naruszenia takich praw.