Warunki ogólne

Zapraszamy do korzystania z usług internetowych dostarczanych przez Mascus, dostępnych na www.mascus.pl (zwanym dalej "Serwis internetowy”). Wchodząc i/lub rejestrując się na naszej stronie internetowej godzicie się Państwo przestrzegać postanowień warunków ogólnych przedstawionych poniżej. Dlatego prosimy, aby je uważnie przeczytać. Warunki ogólne zostały przetłumaczone na inne języki. W przypadku rozbieżności pomiędzy przetłumaczonymi wersjami a wersją holenderską, zastosowanie będzie miała wersja holenderska. Warunki ogólne stron trzecich są niniejszym kategorycznie wykluczone.

1. Informacje ogólne o serwisie internetowym.

Serwis internetowy jest publiczną, internetową giełdą umożliwiającą wyszukiwanie, nabywanie i sprzedawanie używanych pojazdów, i innych maszyn ciężkich. Serwis internetowy dostarcza oferty używanych pojazdów i maszyn wiodących producentów i dealerów oraz maszyn sprzedawanych przez osoby prywatne. Serwis internetowy umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnymi nabywcami i sprzedającymi.
Celem Serwisu internetowego jest publikowanie w internecie ogłoszeń używanych pojazdów i maszyn. Każda umowa sprzedaży dotycząca używanych maszyn prezentowanych w Serwisie internetowym zawierana jest wyłącznie pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Mascus nie jest stroną żadnej tego rodzaju umowy. Wszystkie informacje na temat konkretnej maszyny pochodzą od sprzedającego. Mascus nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanego ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym.
Celem ogłoszeń publikowanych w Serwisie internetowym jest wyłącznie dostarczenie informacji. Mascus zakłada, że wszyscy sprzedający, którzy korzystają z Serwisu internetowego, będą postępować rzetelnie i w dobrej wierze. Mascus nie jest jednak w stanie zagwarantować, że informacje umieszczane przez sprzedających są wolne od błędów. Przed zakupieniem używanej maszyny lub pojazdu zaprezentowanego w Serwisie internetowym, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia u sprzedającego wszystkich szczegółów, które wpływają na podjęcie decyzji o zakupie. Kupując używaną maszynę lub pojazd prezentowany w Serwisie internetowym powinien zachować ostrożność i kierować się własnym osądem tak samo, jakby kupował podobny przedmiot poprzez ogłoszenie prasowe lub poprzez inne medium.
Jeżeli kupujący podejmie decyzję o zakupie używanego pojazdu lub maszyny, usługi finansowej lub transportowej, albo jakiegokolwiek innego produktu prezentowanego w Serwisie internetowym, stroną umowy będzie sprzedający produkt lub usługę, a nie Mascus.

2. Rejestracja użytkownika w Serwisie internetowym

Aby zarejestrować się jako użytkownik Serwisu internetowego należy wprowadzić wymagane dane osobowe i w pierwszej kolejności wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków ogólnych jako użytkownik (warunki prezentowane są jako odnośnik). Mascus zachowuje przekazane informacje, co oznacza, że każde kolejne korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga ponownego wprowadzania danych. Zarejestrowanie się jako użytkownik Serwisu internetowego jest możliwe wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
Akceptując warunki ogólne użytkownik składa oświadczenie, że podane dane są prawdziwe, a także, że będzie niezwłocznie informował Mascus o wszelkich zmianach. Mascus ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny. Mascus może również wyłączyć konto użytkownika, jeżeli wprowadzone dane są niekompletne, nieprawidłowe lub jeżeli użytkownik nie powiadomi o zmianach w swoich danych osobowych. Mascus może również usunąć konto użytkownika Serwisu internetowego w przypadku łamania postanowień warunków ogólnych. W przypadku łamania Warunków ogólnych Mascus może również sięgnąć po dostępne środki prawne.
Żeby korzystać z Serwisu internetowego należy używać poufnej nazwy użytkownika oraz hasła, które powinny być chronione przed osobami trzecimi. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania nazwy i hasła użytkownika należy niezwłocznie powiadomić o tym Mascus drogą e-mailową. Do momentu otrzymania takiego powiadomienia odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie nazwy użytkownika i hasła bez autoryzacji, będzie spoczywała na użytkowniku.

3. Ochrona danych osobowych I użycie cookies.

Mascus respektuje prawo użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, pozostających w granicach rozsądku, żeby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu .
Mascus może wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim informacje o użytkowniku (np. nazwę i adres e-mailowy), chyba że użytkownik podczas procesu rejestracji nie wyrazi na to zgody. Informacje mogą być przekazywane do dostawców części zamiennych, firm finansowych oraz do innych dostawców produktów i usług powiązanych z używanymi maszynami. Informacje będą przekazywane w granicach obowiązujących przepisów prawa.
Więcej informacji można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności, która zawiera również informacje o zasadach używania cookies przez serwis Mascus. Rejestrując się jako użytkownik Serwisu internetowego wyraża jednocześnie zgodę na niniejsze postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz zasad używania cookies przez serwis Mascus.

4. Publikacja ogłoszeń i reklam.

Wprowadzając lub przesyłając ogłoszenie do Mascus użytkownik występuje o jego opublikowanie w Serwisie internetowym. W zakresie odpowiedzialności sprzedającego leży wskazanie, gdzie dane ogłoszenie winno być opublikowane: na liście ogłoszeń Mascus, Mascus Plus (używane maszyny sprzedającego na jego własnej stronie internetowej) i/lub w sieci wewnętrznej/zewnętrznej sprzedającego.
Użytkownik Serwisu internetowego odpowiada za wszelkie prawa dotyczące sprzętu, który umieszcza w Serwisie internetowym. Umieszczane ogłoszenia i reklamy nie mogą naruszać żadnych praw własności intelektualnej i innych praw osób lub podmiotów trzecich. Ogłoszenia i reklamy nie mogą również zawierać elementów i materiałów, które mogłyby doprowadzić do szkód i zobowiązań wobec Mascus. Użytkownik Serwisu internetowego całkowicie zrekompensuje wszelkie szkody, jakie powstaną w wyniku nie podporządkowania się tym postanowieniom.
Jeżeli z jakiegoś powodu ogłoszenie lub reklama nie będzie się nadawać do publikacji, Mascus skontaktuje się z Państwem drogą e-mailową. Mascus zastrzega sobie prawo do usunięcia treści ogłoszenia lub reklamy w trybie natychmiastowym, może również odmówić dostępu do swych stron użytkownikom korzystającym z Serwisu internetowego nieprawidłowo lub niezgodnie z prawem, lub dobrą praktyką biznesową. Warunki wstępne publikacji są oceniane odrębnie dla każdego ogłoszenia i reklamy.
Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej maszyny (używanego pojazdu lub używanej maszyny).
Odpowiedzialność za podanie prawdziwych i pełnych informacji o używanej maszynie i jej stanie, a także innych danych mogących mieć znaczenie dla potencjalnego nabywcy spoczywa na sprzedającym, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami administracyjnymi i dobrą praktyką biznesową. Sprzedający zgadza się na spełnienie warunków określonych w informacji o cenie, gwarancji itp., które umieścił w ogłoszeniu lub reklamie.
Do odpowiedzialności sprzedającego należy powiadomienie Mascus, jeżeli maszyna została sprzedana, wtedy ogłoszenie będzie usunięte.
Mascus ma prawo do edytowania, sortowania, kopiowania w całości lub części oraz publikowania treści dostarczonej do Serwisu internetowego oraz używania do swoich działań biznesowych.
Mascus nie jest w stanie zweryfikować, czy informacje w ogłoszeniach są prawidłowe. Dlatego dostarczający informacje do Serwisu internetowego jest odpowiedzialny za wszelkie straty i koszty poniesione w wyniku nieprawdziwych danych dostarczonych do Mascus. Możliwe jest zawieszenie publikacji ogłoszenia lub reklamy w każdej chwili . Opłaty za ogłoszenie lub reklamę nie będą pobierane tylko wtedy, jeśli ogłoszenie lub reklama zostaną anulowane przed publikacją .
W związku z przerwami wynikającymi z indeksacji bazy danych serwisu Mascus oraz środkami bezpieczeństwa, ogłoszenia płatne mogą nie być wyświetlane natychmiastowo w Serwisie internetowym. Ogłoszenia pochodzące od klientów abonamentowych zazwyczaj pojawiają się w serwisie w ciągu godziny. Żeby zapewnić bezpieczeństwo klientom oraz odwiedzającym stronę, ogłoszenia prywatne są sprawdzane w celu wyeliminowania oszustw oraz fałszerstw. Weryfikacja może zająć do 72 godzin, po czym ogłoszenia są widoczne w Serwisie internetowym.
Mascus zwróci pieniądze za zaakceptowane ogłoszenie, jeżeli nie ukaże się ono w Serwisie internetowym. Kompensata za nieopublikowane ogłoszenie nie może przekroczyć kwoty wpłaconej za ogłoszenie. Zwrot pieniędzy nie przysługuje, jeżeli ogłoszenie nie ukazało się z powodów niezależnych od Mascus lub z przyczyn, których Mascus nie był w stanie przewidzieć i przeciwdziałać im.

5. Warunki płatności

Rejestracja w Serwisie internetowym, przeglądanie ogłoszeń, danych kontaktowych do sprzedających i umieszczanie zapytań jest bezpłatne.
Publikacja ogłoszeń prywatnych w Serwisie internetowym jest płatna. Ceny są zgodne z obowiązującym cennikiem. Ceny zawierają podatek VAT.
Publikacja ogłoszenia następuje po zapłaceniu. Zapłaty za ogłoszenie można dokonać przelewem (bankowości elektroniczna), kartą kredytową lub SMS-em. Linki do bankowości internetowej znajdują się na stronie Mascus, w zakładce dodawania ogłoszeń. Klienci, z którymi Mascus zawarł umowy, i którzy regularnie zamieszczają ogłoszenia używanego sprzętu, otrzymują co miesiąc fakturę za wykorzystywane usługi, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

6. Informacje o sprzedawanych produktach

Mascus chce podkreślić, że wszystkie Informacje na temat używanych maszyn, znajdujące się w Serwisie internetowym pochodzą od sprzedających. Informacje w ogłoszeniu są oparte na subiektywnej ocenie sprzedającego, który we własnym zakresie ocenił i wydał opinię stanie maszyny.
Wszystkie dane o pojeździe / maszynie nie są oparte na ocenie dostarczonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Mascus nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność tych informacji.

7. Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość Serwisu internetowego – domeny, sub-domeny, tekst, grafika, logo, znak towarowy Mascus, oprogramowanie i inne materiały zawarte na stronie, a także układ i kompilacja jej zawartości są chronione odpowiednimi przepisami prawnymi i należą do Mascus, z wyłączeniem treści ogłoszeń. Serwis internetowy zawiera materiały chronione prawem własności intelektualnej. Każde wykorzystanie, w tym dystrybucja, publikacja, reprodukcja, kopiowanie i inny sposób wykorzystywania zawartości znajdującej się w Serwisie internetowym bez wiedzy Mascus jest zabronione.

8. Odszkodowania za szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności

Mascus nie gwarantuje, że Serwis internetowy będzie wolny od błędów, wirusów i innych szkodliwych elementów. Jeżeli użytkowanie Serwisu internetowego będzie skutkować koniecznością naprawy, wymiany sprzętu lub danych, Mascus nie będzie ponosił tych kosztów. Serwis internetowy dostarczany jest „w stanie takim, jaki jest”, dlatego Mascus nie jest odpowiedzialny za żadne szkody, nieprawidłowe działanie lub awarię spowodowane przez użytkowanie Serwisu internetowego.
Jeżeli błąd będzie spowodowany przez Mascus i będzie dotyczył usługi płatnej, Mascus taki błąd naprawi lub zwróci użytkownikowi koszty ogłoszenia. Kwota kompensacji nie może przekroczyć kwoty, jaką użytkownik zapłacił za ogłoszenie umieszczając je w Serwisie internetowym. Mascus nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez strony trzecie lub powstałe w wyniku zdarzeń niezależnych od Mascus.
W Serwisie internetowym można znaleźć linki lub odniesienia do materiałów i serwisów internetowych stron trzecich. Publikując te linki Mascus nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za materiały tam publikowane, a obecność linków nie oznacza akceptacji, ani potwierdzenia ważności jakichkolwiek informacji zawartych na którejkolwiek ze stron, których linki zamieszczamy.
Zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu maksymalna odpowiedzialność Mascus wynosi 500 EUR, wyłączając sytuację, kiedy szkoda jest spowodowana przez celowe działanie lub rażące zaniedbanie.

9. Dostępność

Mascus może w każdym momencie usunąć, zmodyfikować lub uzupełnić zawartość Serwisu internetowego bez uprzedniego powiadomienia. Rezerwujemy sobie prawo zakończenia, zmiany, zawieszenia lub zarzucenia dowolnego aspektu Serwisu internetowego w całości lub częściowo, zgodnie z naszą wyłączną decyzją. Serwis internetowy może być czasowo niedostępny z powodu prac konserwacyjnych lub innych przyczyn.

10. Zmiany warunków

Internet jest medium ewoluującym, dlatego też Mascus pozostawia sobie prawo do zmiany warunków działania swojego Serwisu internetowego. Użytkownik będzie informowany o zmianach w trakcie logowania do serwisu lub drogą e-mailową. Zmiany będą wchodzić w życie po zalogowaniu się użytkownika lub 30 dni po opublikowaniu informacji o zmianach na stronie Serwisu internetowego (lub po wysyłce e-maila). Kontynuując korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian użytkownik wyraża zgodę na warunki.

11. Informacje zwrotne

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących Serwisu internetowego, błędów lub propozycji udoskonalenia Serwisu internetowego prosimy powiadomić Mascus o tym, korzystając z linku „Opinie / Kontakt” na stronie głównej. Prosimy opisać błąd lub umieścić swoje uwagi w polu komentarza wiadomości.

12. Unieważnienie warunków

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to będzie stosowane w najpełniejszym zakresie dozwolonym odnośnym prawem.

13. Przypadki losowe

Strona nie jest odpowiedzialna za naruszenie warunków umowy jeżeli wynikają one ze zdarzeń pozostających poza kontrolą (takie jak: strajk, lock-out, awarie telekomunikacyjne, pożar, kradzież, szkody wywołane zalaniem, wandalizm, sabotaż lub inne nieprzewidziane przypadki), które były nie do przewidzenia w momencie zawierania umowy i skutkom których strona nie mogła przeciwdziałać.

14. Ważność warunków

Niniejsze postanowienia i warunki wchodzą w życie z momentem ich zaakceptowania przez użytkownika i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Mascus może odmówić użytkownikowi dostępu do Serwisu internetowego, jeżeli nie przestrzega niniejszych postanowień i warunków, albo przeszkadza innym użytkownikom serwisu.

15. Wypowiedzenie przed terminem

Pomimo wcześniejszych zapisów niniejszych warunków, każda strona ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli:
a) jedna ze stron łamie warunki niniejszej umowy i nie naprawia tego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania naprawy,
b) jedna ze stron wstrzymuje płatności, bankrutuje, zostaje przejęta lub pojawią się inne zbliżone okoliczności świadczące o niewypłacalności lub likwidacji

16. Podwykonawcy

Mascus ma prawo do wykorzystywania poddostawców w celu zapewnienia działania serwisu.

17. Prawo umowy i jurysdykcja

Do niniejszych warunków ogólnych mają zastosowanie przepisy prawa holenderskiego. Wszelkie spory i roszczenia wynikające lub związane z niniejszą umową , lub jej naruszeniem i rozwiązaniem , będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd w Amsterdamie, w Holandii.

18. Dane kontaktowe

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Foretaksnummer: 57776806

19.Mascus Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, NIP 525-243-69-98, zarządza serwisem Mascus na terenie Polski i ma prawo pobierać opłaty za reklamę i ogłoszenia na stronie www.mascus.pl